GSK žiada ospravedlnenie za článok „Povinné očkovanie = fašizmus v zdravotníctve?“

Marián Fillo

12.7.2013 Přišlo emailem Témata: Slovensko, Očkování 2770 slov

Dnes mi bol poštou doručený nasledujúci list, datovaný 4.VII.2013, od advokátskej kancelárie, pracujúcej pre výrobcu očkovacích látok GlaxoSmithKline (GSK). Tu je zosnímaný list (obrázok): strana 1, strana 2, a nižšie uvádzam textový prepis:

hlavička - logo advokátskej kancelárie Polakovič & Partners

Ing. Marián Fillo
Jaseňová 26
010 07 Žilina

 

V Bratislave, dňa 4.7.2013

 

Vec: Upozornenie na porušovanie zákona, výzva na zdržanie sa protiprávneho konania a odstránenie protiprávneho stavu

Ako advokátska kancelária, ktorá právne zastupuje spoločnosť GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o., so sídlom Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava, IČO: 35 734 833, zapísanú v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 16198/B (ďalej len "klient"), si Vás týmto dovoľujeme kontaktovať ako autora článku s názvom "Povinné očkovanie - Fašizmus v zdravotníctve?" ktorý bol uverejnený v júnovom čísle mesačníka ZEM & VEK (ďalej ako "článok").

Dotknutý článok sa venuje povinnému očkovaniu detí v Slovenskej republike, pričom v tejto súvislosti sa v článku odkazuje tiež na spoločnosť GlaxoSmithKline, ktorá je v článku označená za distribútora všetkých plne hradených vakcín pre povinné očkovanie detí na Slovensku a sponzora prakticky všetkých lekárskych školení v oblasti očkovania na Slovensku a pediatri, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a jemu podriadené orgány sú v článku označení za marketingové oddelenia spoločnosti GlaxoSmithKline. V spojení s vyššie uvádzanými skutočnosťami sa v článku doslovne uvádza, že "Je len jedno spoločenské zriadenie, o ktorom jeho zakladateľ (Benito Mussolini) vyhlásil, že je spojením korporátnej a štátnej moci. Jeho názov je fašizmus."

S ohľadom na znenie dotknutého článku, najmä s poukázaním na jeho vyššie uvedené časti, máme za to, že prostredníctvom obsahu predmetného článku dochádza k šíreniu nepravdivých a pravdu skresľujúcich skutkových tvrdení a neprimeraných hodnotiacich úsudkov zo strany Vašej osoby ako autora článku, ktoré sú spôsobilé zasiahnuť výrazným spôsobom do dobrej povesti a dobrého mena nášho klienta.

Obsah dotknutého článku je spôsobilý v bežnom čitateľovi evokovať spojitosť spoločnosti GlaxoSmithKline s fašizmom, respektíve fašistickým zriadením a taktiež nelegitímne prepojenie spoločnosti GlaxoSmithKline so štátnou mocou, pričom vytváranie takýchto asociácií čitateľov v súvislosti s naším klientom je absolútne v rozpore so skutočným konaním a zmýšľaním nášho klienta a je v rozpore so zákonom.

V zmysle ustanovenia § 19 b ods. 2 zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník") pri neoprávnenom použití názvu právnickej osoby sa možno domáhať na súde, aby sa neoprávnený užívateľ zdržal jeho užívania a odstránil závadný stav; možno sa tiež domáhať primeraného zadosťučinenia, ktoré sa môže požadovať aj v peniazoch.

V zmysle ustanovenia § 19 b ods. 2 Občianskeho zákonníka odsek 2 platí primerane aj pre neoprávnený zásah do dobrej povesti právnickej osoby.

Ochranu dobrej povesti právnickej osoby je možné uplatňovať prostredníctvom úpravy obsiahnutej vo vyššie citovaných ustanoveniach § 19 b ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka, pričom predmetná ochrana sa poskytuje pred neoprávnenými zásahmi do dobrej povesti právnickej osoby, ku ktorým môže dôjsť jednak nepravdivými a pravdu skresľujúcimi skutkovými tvrdeniami a tiež neprimeranými hodnotiacimi úsudkami.

S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti Vás týmto v mene nášho klienta vyzývame na zdržanie sa akéhokoľvek ďalšieho protiprávneho konania vo vzťahu k nášmu klientovi a na odstránenie protiprávneho stavu tak, aby ste zamedzili ďalšiemu šíreniu nepravdivých, zavádzajúcich a skresľujúcich informácií zasahujúcich do dobrej povesti nášho klienta.

Taktiež Vás týmto vyzývame na odstránenie protiprávneho stavu vzniknutého uverejnením dotknutého článku, a to uverejnením verejného ospravedlnenia nášmu klientovi v mesačníku ZEM & VEK v najbližšom čísle jeho vydania v nasledovnom znení:

Ako autor článku s názvom "Povinné očkovanie - Fašizmus v zdravotníctve?" uverejneného v júnovom vydaní mesačníka ZEM & VEK sa týmto verejne ospravedlňujem spoločnosti GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o. za použitie nepravdivých informácií a pravdu skresľujúcich skutkových tvrdení a neprimeraných hodnotiacich úsudkov vo vzťahu k spoločnosti GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.y ktorých použitím v dotknutom článku došlo k zásahu do dobrej povesti a dobrého mena spoločnosti GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

V prípade, že nedôjde z Vašej strany k zdržaniu sa ďalšieho protiprávneho konania a k odstráneniu protiprávneho stavu v zmysle vyššie uvedeného, naša advokátska kancelária je splnomocnená podniknúť všetky dostupné právne kroky na ochranu dobrého mena a dobrej povesti nášho klienta, vrátane domáhania sa ochrany týchto práv nášho klienta na súde.

 

S pozdravom,

podpis JUDr. Marka Polakoviča


POLAKOVIČ & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária, Vysoká 19, 81106 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 47 233 559, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 71884/B
Tel.: 02/526 315 68-9, Fax: 02/529 250 67, E-mail: office@polakovic-partners.sk, web: www.polakovic-partners.sk


 

Pozoruhodné je, že GSK sa cíti byť ohrozený článkom v časopise Zem a vek, ktorý je tak alternatívny, že viac už asi ani nemôže byť. Obratom som odpovedal e-mailom:

 

Moja odpoveď z 7.VII.2013 o 1817:

 

Dobrý deň, pán Polakovič.

 

Vo Vašom liste zo dňa 4.VII.2013 (viď príloha) ma obviňujete z protiprávneho konania, poškodzujúceho dobré meno Vášho klienta - GlaxoSmithKline (GSK). Taktiež ma obviňujete z toho, že v článku "Povinné očkovanie = fašizmus v zdravotníctve?" v časopise Zem a vek 5/2013 (on-line tu: http://www.slobodavockovani.sk/news/povinne-ockovanie-fasizmus-v-zdravotnictve/) uvádzam nepravdivé tvrdenia.

Máte zjavne na mysli túto pasáž:

"Ešte väčšie podozrenie vzbudzuje fakt, že všetky plne hradené vakcíny pre povinné očkovanie detí na Slovensku dodáva jedna jediná firma - GlaxoSmithKline (GSK). Ročný obrat tejto firmy je cca 3x vyšší než príjmy štátneho rozpočtu SR. Je to práve táto firma, ktorá sponzoruje prakticky všetky lekárske školenia v oblasti očkovania na Slovensku. Pediatri sú teda (neraz možno nevedomky) dealermi GSK, pretože vnucujú rodičom výrobky GSK pod hrozbou pokuty a školenia im (prinajmenšom sčasti) platí GSK.

Dá sa teda povedať, že ako pediatri, tak aj štátne úrady, presadzujúce očkovanie (Úrad verejného zdravotníctva a jemu podriadené Regionálne úrady verejného zdravotníctva), sú v podstate marketingovým oddelením GSK.

A je jedno spoločenské zriadenie, o ktorom jeho zakladateľ (Benito Mussolini) vyhlásil, že je spojením korporátnej a štátnej moci, a jeho názov je FAŠIZMUS."

logo GlaxoSmithKlineRád by som vedel, čo presne podľa Vás nie je pravda a na základe čoho presne si to myslíte (podklady). Totiž:

 1. Je preukázateľným faktom, že všetky plne hradené vakcíny pre povinné očkovanie detí na Slovensku (konkrétne Infanrix Hexa, Synflorix, Priorix, Infanrix Polio a Boostrix Polio) vyrába a dodáva GSK.
 2. Obrat GSK bol v roku 2012 podľa výročnej správy 26,4 miliardy britských libier (viď str. 58 tu: http://www.gsk.com/content/dam/gsk/globals/documents/pdf/GSK-Annual-Report-2012.pdf), čo je cca 30,6 miliardy eur.
  Príjmy štátneho rozpočtu SR (bez eurofondov) sú 10,4 miliardy, tzn. GSK ročne utŕži cca 3x viac než SR vyzbiera na daniach a poplatkoch. Tvrdenie, že "obrat tejto firmy [GSK] je cca 3x vyšší než príjmy štátneho rozpočtu SR", je teda tiež preukázateľne pravdivé.
 3. Ďalej tvrdím, že GSK "sponzoruje prakticky všetky lekárske školenia v oblasti očkovania na Slovensku". Mediforum škola očkovania je dokonca priamo v réžii GSK (viď http://www.mediforum.sk/historicky-uvod) a GSK sponzoruje aj každoročný Slovenský vakcinologický kongres v januári vo Vysokých Tatrách, ako aj každoročný Vakcinačný deň v Žiline, ktorý býva koncom septembra/začiatkom októbra. Viete snáď uviesť nejaké vzdelávacie podujatie o očkovaní pre slovenských lekárov, ktorého nie je GSK sponzorom? Ja také zatiaľ nepoznám, ale rád si rozšírim obzory.
 4. Ďalej tvrdím, že "Pediatri sú teda (neraz možno nevedomky) dealermi GSK, pretože vnucujú rodičom výrobky GSK pod hrozbou pokuty a školenia im (prinajmenšom sčasti) platí GSK.", čo je samozrejme pravda, pretože ak pediatri vnucujú rodičom tzv. "povinné očkovanie", na ktoré má (viď 1) u nás de facto monopol GSK, tak to vo výsledku znamená, že vnucujú rodičom (možno nevedomky) výrobky GSK (sú de facto dealermi GSK). To, že odmietačom výrobkov GSK (de iure: odmietačom povinného očkovania) hrozí podľa zákona č. 355/2007 Z.z. štátom vymáhaná pokuta do výšky 331 € za jedno neočkované dieťa, snáď nechcete spochybniť.
 5. Keďže dodávateľom všetkých plne hradených očkovacích látok pre povinné očkovanie na Slovensku je GSK, všetky úrady a osoby, ktoré povinné očkovanie propagujú, vnucujú či vymáhajú, de facto zvyšujú (resp. udržujú) obrat GSK, tzn. de facto sa starajú o predaj výrobkov GSK. Podľa Farlex Financial Dictionary je marketing súhrnom všetkých aktivít, spojených so získavaním a udržiavaním si zákazníkov:
  http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/marketing 
  Keďže ako pediatri, tak aj štátne úrady, presadzujúce povinné očkovanie detí na Slovensku (ktoré je plne v réžii GSK), vo výsledku získavajú a udržiavajú zákazníkov pre GSK, sú de facto marketingovým oddelením GSK (resp. jeho neoficiálnou súčasťou).
 6. Na záver tvrdenie, pripisované Benitovi Mussolinimu, že fašizmus je spojením štátnej a korporátnej moci, nájdete v mnohých zdrojoch, napr. aj tu:
  http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/b/benitomuss388775.ht http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/b/benitomuss388775.ht http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/b/benitomuss388775.ht http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/b/benitomuss388775.html

Pravda, našiel som na webe aj diskusiu, spochybňujúcu autenticitu tohto tvrdenia - vraj autorom výroku nie je Benito Mussolini, ale niekto iný. Navyše ani nie je celkom isté, z ktorého roku toto tvrdenie pochádza. To však na veci až tak veľa nemení, keďže fašistický taliansky štát Benita Mussoliniho skutočne vykazoval spojenie štátnej a korporátnej moci:
http://en.wikipedia.org/wiki/Corporatism#Fascist_corporatism

Iní však argumentujú, že korporácie v ponímaní talianskych fašistov sú niečo iné než korporácie dnešné (akou je aj GSK), že vo fašizme nešlo o prevzatie štátnej moci súkromnými korporáciami, ale naopak o usmerňovanie súkromných podnikov štátnou mocou:
http://blog.skepticallibertarian.com/2013/02/07/fake-quote-files-mussolini-on-fascism-and-corporatism/

Stále však ide o úzke spojenie štátu so súkromnými podnikmi, hoci v opačnom garde. V súčasnosti má jednoznačne GSK navrch oproti Slovenskej republike (cca 3x vyšší obrat než príjmy SR), za Mussoliniho fašizmu však mal údajne štát navrch oproti súkromníkom - prinajmenšom podľa oficiálnej ideológie, hoci o skutočnom stave by sa dalo pochybovať.

Ak to je skutočne tak, moje prirovnanie súčasného stavu povinného očkovania na Slovensku (s GSK ako de facto monopolným dodávateľom) k Mussoliniho fašizmu bolo naozaj neprimerané, lebo u nás to je totiž v istých rysoch ešte horšie než v Mussoliniho fašizme (t.j.u nás korporácie ovládajú štát, čiže štát neovláda korporácie, ako to zrejme bolo (alebo malo byť) za Mussoliniho).

 

Takže ak chcete ospravedlnenie, môžem sa ospravedlniť nanajvýš za to, že som si neoveril autorstvo predmetného výroku (že fašizmus je spojením štátnej a korporátnej moci) a že som nepochopil rozdiel medzi tým, čo sa pod korporáciou myslelo za Mussoliniho, a tým, čo sa pod korporáciou rozumie dnes. To by bolo úprimné ospravedlnenie sa. Nemôžem to však formulovať ako ospravedlnenie voči GSK, keďže (domysliac všetky dôsledky) z toho GSK nakoniec vyjde ešte horšie, než v pôvodnom článku, lebo súčasný stav na Slovensku je v istých rysoch vlastne ešte horší než Mussoliniho fašizmus (viď vyššie).

Ďalej protestujem voči obvineniam, že som spojil GSK s fašizmom resp. fašistickým zriadením. Osobne sa domnievam, že za súčasný neblahý stav je oveľa skôr zodpovedný slovenský štátny aparát, politické strany, NR SR, resp. naši poslanci (volení zástupcovia), ktorí vytvorili legislatívu, umožňujúcu de facto monopol v dodávkach vakcín pre povinné očkovanie detí, umožňujúcu monopolnému dodávateľovi (spolu)financovať či dokonca priamo usporadúvať prakticky všetky vzdelávacie aktivity pre slovenských lekárov v oblasti očkovania. A je tiež chybou slovenských občanov, že to štátnemu aparátu a politikom dovolili urobiť. GSK len príhodne využil možnosti, ktoré sa mu na Slovensku naskytli vďaka nekompetentným a/alebo iné záujmy než záujmy občanov (voličov) obhajujúcim politikom.

Taktiež protestujem voči obvineniu, že som v bežnom čitateľovi evokoval nelegitímne spojenie GSK so štátnou mocou. Toto spojenie očividne jestvuje a je veľmi tesné: GSK dodáva všetky plne hradené povinné detské vakcíny, GSK usporadúva/sponzoruje školenia, dokonca štátne úrady robia reklamné kampane v prospech GSK (viď napr. tu: http://www.slobodavockovani.sk/news/uvz-sr-ako-reklamna-agentura-pre-pfizer-a-gsk-teraz-uz-oficialne/), ale - žiaľ - zdá sa, že to nie je protiprávne (nelegitímne). Aspoň sa mi zatiaľ nepodarilo nájsť zákon, s ktorým by to bolo v rozpore. A to ma práveže nesmierne mrzí, pretože súčasný stav považujem za obludne amorálny, ale aj napriek tomu, žiaľ, legálny. Takže toto Vaše obvinenie je nielenže krivé, ale dokonca úplne absurdné.

Dovoľujem si Vás tiež upozorniť, že nie som vydavateľom časopisu Zem a vek. Nie je teda v mojej moci donútiť vydavateľa k tomu, aby vydal v najbližšom čísle Vami navrhnuté ospravedlnenie.

Navyše sa vôbec nestotožňujem so znením Vami navrhnutého ospravedlnenia. Neuviedol som totiž nijaké nepravdivé informácie o GSK. Všetky tvrdenia o GSK, ktoré som uviedol, sú dobre podložené (viď body 1. až 5. vyššie). Ak sa domnievate, že nie, žiadam Vás týmto, aby ste vecne, pomocou overiteľných faktov a prípadne aj striktnej logiky, vyvrátil aspoň jedno z mojich tvrdení o GSK (1. až 5.). V mojom článku tiež nie sú uvedené žiadne hodnotiace úsudky vo vzťahu ku GSK, tobôž nie neprimerané. Všetky hodnotiace úsudky, ktoré naznačujete, sú len Vaše dojmy, že tzv. "bežný čitateľ" si asi domyslí to a to, hoci to tam priamo napísané nie je. Je mi ľúto, ale ja nie som zodpovedný za dojmy či domýšľavosť "bežného čitateľa", ale len za pravdivosť tvrdení, ktoré čierne na bielom stoja v článku. Mohol ste si tiež všimnúť, že "bežnými čitateľmi" časopisu Zem a vek asi sotva budú "bežní" radoví občania. Sú to skôr z radu vytŕčajúci občania, ktorí si o GSK i ďalších popredných farmaceutických korporáciách tak-či-tak myslia svoje, napr. na základe článkov ako tento: http://www.zzz.sk/?clanok=12652, ktorých autorom nie som ja. To znamená, že môj článok v žiadnom prípade nemôže nijak ohroziť dobrú povesť GSK u čitateľov časopisu Zem a vek, pretože GSK u čitateľov časopisu Zem a vek nemal dobrú povesť už dávno pred prečítaním si môjho článku. A ako sa hovorí: kde nič nie je, tam ani čert neberie.

Navrhujem namiesto toho takéto ospravedlnenie sa čitateľom časopisu Zem a vek, ktoré ale neviem, či mi bude redakcia časopisu ochotná uverejniť:

"Milé čitateľky, vážení čitatelia,

rád by som sa týmto ako autor ospravedlnil za pravdepodobne nesprávnu citáciu v závere článku "Povinné očkovanie = fašizmus v zdravotníctve?" z čísla 5/2013.

Domnieval som sa, že často citovaný výrok "Fašizmus by sa mal po správnosti volať skôr korporativizmus, pretože je spojením štátnej a korporátnej moci", pripisovaný Benitovi Mussolinimu, je autentickým výrokom tohto fašistického diktátora. Ako som až dodatočne zistil, zatiaľ sa nepodarilo doložiť, že by šlo o skutočný Mussoliniho výrok, ba dokonca najstaršia doposiaľ nájdená zmienka o tomto výroku je až z 90. rokov 20. storočia, takže je možné, že tento výrok ani nepochádza z obdobia fašistického štátu v Taliansku. Navyše sa zdá, že hoci korporácie boli základným kameňom fašizmu, pod korporáciami sa v tom čase chápalo niečo iné než dnes, aj keď medzi korporáciami a fašistickým štátom skutočne bolo tesné prepojenie. Pritom vo fašistickom korporativizme údajne štát ovládal/usmerňoval korporácie a nie opačne - čo rozumieme pod korporativizmom dnes (t.j. že korporácie ovládajú štát).

Moje použitie citovaného (a zrejme neautentického) výroku o fašizme ako spojení štátnej a korporátnej moci teda bolo neprimerané, pretože súčasná situácia na Slovensku (kedy firma GlaxoSmithKline (GSK) má pod palcom dodávky všetkých plne hradených vakcín pre povinné očkovanie detí na Slovensku, usporadúva/sponzoruje pravdepodobne všetky vzdelávacie podujatia o očkovaní pre slovenských lekárov a štát usporadúva za peniaze daňových poplatníkov "osvetové" kampane v prospech GSK, viď napr. http://www.slobodavockovani.sk/news/uvz-sr-ako-reklamna-agentura-pre-pfizer-a-gsk-teraz-uz-oficialne/, pričom GSK má celosvetovo cca 3x vyššie príjmy než Slovenská republika) je v skutočnosti oveľa horšia než Mussoliniho fašistický korporativizmus.

Zároveň upozorňujem, že zo súčasného stavu neobviňujem GSK, ale slovenské štátne úrady a politikov pochybných morálnych kvalít, ktorí dopustili, že to zašlo až tak ďaleko, pretože hoci je súčasný stav nehorázny, zdá sa, že je plne v súlade so zákonom."

Pod toto som ochotný sa podpísať, rozhodne však nie pod to, čo ste uviedol vo svojom liste, keďže ste nepredložil nič, čo by doložilo nepravdivosť mojich tvrdení o GSK. Ak niečo v mojom článku nebolo pravdivé, tak len tá nešťastná posledná veta, kde však nie je o GSK zmienka. Po správnosti mala teda tá posledná veta znieť:

"Spojenie štátu a korporácií je jedným zo základných rysov Mussoliniho fašizmu, v ktorom však korporácie poslúchajú štát a nie opačne (prinajmenšom podľa oficiálnej fašistickej ideológie), takže súčasný stav povinného očkovania na Slovensku možno označiť za horší než Mussoliniho fašizmus."

Ako iste pochopíte, nemôžem sa - čoby človek s morálnou integritou - ospravedlniť za nepravdivosť niečoho, o čom som presvedčený, že to je pravda, ba dokonca čoho pravdivosť viem dobre doložiť (viď body 1. až 5. vyššie). Preto je Vami navrhnuté ospravedlnenie pre mňa neprijateľné, čo som však ochotný prehodnotiť, ak mi predložíte dôkazy o nepravdivosti aspoň jedného z vyššie uvedených mojich tvrdení o GSK (1. až 5.).

Potvrďte mi, prosím, prijatie tohto e-mailu.

Za odpoveď vopred ďakuje
Ing. Marián FILLO

Článek vyšel na slobodavockovani.sk.

Známka 1.2 (hodnotilo 139)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

58

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc březen přispělo 90 čtenářů částkou 20 466 korun, což je 58 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
bc1q40mwpus89teua4ruhxrtal6v45lc3ye5a9ttud

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Vzkaz editora29.03.23 15:11 Neurčeno 8

Hororová zkušenost vyhozené učitelky Bednářové23.03.23 11:07 Česká republika 4

Chatyň - dnes 80 let od masakru22.03.23 20:19 Belorusko 2

OSN: Ruské zločiny na Ukrajině nelze označit za genocidu - všechny rozsudky českých soudů za popírání genocidy na Ukrajině by tedy měly být zrušeny22.03.23 11:17 Ukrajina 1

EK je připravena učinit ústupky ve sporu o zákaz spalovacích motorů22.03.23 09:58 Evropská unie 3

Putin prohlásil, že Rusko je připraveno přejít na jüan v obchodě s ostatními zeměmi22.03.23 09:56 Rusko 0

Evropské „holubice míru“ zamířily do Afriky22.03.23 09:52 Evropská unie 1

V europarlamentu se odhlasovalo zavedení digitální identity, většina našich europoslanců včetně ANO s tím souhlasí22.03.23 09:38 Evropská unie 0

Putin: Rusko bude nuceno reagovat na zbraně s ochuzeným uranem21.03.23 21:44 Rusko 7

OSN reagovala na plány Londýna dodat Kyjevu granáty s ochuzeným uranem21.03.23 21:34 Neurčeno 1

Mainstream nechce přiznat, že Ukrajinci masivně utíkají... do Ruska! 20.03.23 23:28 Ukrajina 0

Mezinárodní trestní soud eskaluje válku20.03.23 22:56 Neurčeno 0

Zmlácený Bulíř z Ukrajiny zpět v ČR. Trestní oznámení na Zdechovského20.03.23 22:15 Česká republika 1

Norma EURO 7 je v současné podobě nesplnitelná a znamená likvidaci automobilek20.03.23 18:37 Evropská unie 3

O umělé inteligenci20.03.23 10:45 Neurčeno 3

Jak to vidí slovenští přátelé20.03.23 10:36 Česká republika 0

Ne, své syny vám nedám!19.03.23 19:31 Česká republika 5

Zatykač na Putina, zatykač na Trumpa - globalistům jde o všechno19.03.23 11:54 Rusko 1

Jde o pomstu Zdechovského a Cempera? Je fašismus v ČR opravdu tak daleko?19.03.23 11:19 Česká republika 0

Česko proti bídě - požadavky na vládu18.03.23 20:09 Česká republika 1

Měnové kurzy

USD
21,57 Kč
Euro
23,52 Kč
Libra
26,72 Kč
Kanadský dolar
15,95 Kč
Australský dolar
14,47 Kč
Švýcarský frank
23,60 Kč
100 japonských jenů
16,28 Kč
Čínský juan
3,14 Kč
Polský zloty
5,03 Kč
100 maď. forintů
6,19 Kč
Ukrajinská hřivna
0,58 Kč
100 rublů
27,91 Kč
1 unce (31,1g) zlata
42 732,64 Kč
1 unce stříbra
513,29 Kč
Bitcoin
601 594,43 Kč

Poslední aktualizace: 30.3.2023 21:00 SEČ

Tuto stránku navštívilo 12 949