Odpověď Greenpeace na dopis ministra Schwarzenberga

3.4.2007 Přišlo emailem Témata: Radar, US základna 2145 slov

Nóta USA k radarové základně a závazky České republiky

28.3.2007

Vážený pane ministře,

děkujeme za Vaši odpověď na žádost o poskytnutí nóty USA ohledně umístění protiraketového radaru v ČR ze dne 14. března. Tato žádost byla vedena zájmem o problematiku mezinárodní bezpečnosti, jíž se naše organizace zabývá od svého vzniku v roce 1971. Od té doby jsme měli mnohokrát možnost zjistit, že v podmínkách mezinárodního napětí a závodů ve zbrojení se ochraně přírody a zdravého prostředí zpravidla příliš nedaří.

Jsme velmi potěšeni, že jsme se mohli seznámit s textem neoficiálního překladu předmětného dokumentu, ačkoliv nám není zřejmý důvod, proč jsme nemohli obdržet originální anglický text. Vámi poskytnutý dokument sice není úplný, neboť postrádá obě přílohy evidované v režimu vyhrazené, umožňuje však učinit významné závěry o charakteru a dosahu probíhajících jednání mezi Spojenými státy a Českou republikou. Na základě jeho studia musíme konstatovat, že obavy, jimiž byla vedena naše první žádost, se jeví jako do značné míry oprávněné.

Veřejnost byla dosud informována v tom smyslu, že Vláda České republiky přijala rozhodnutí zahájit jednání o základně, a že z něj neplynou žádné závazky. V textu nóty se však píše o „prozatímním rozhodnutí s výhradou vnitrostátních postupů“ umístit radar v ČR.

Článek 43 Ústavy České republiky uvádí, že vláda rozhoduje o pobytu cizích vojsk, pokud trvání tohoto pobytu nepřekročí 60 dnů. Jestliže naopak pobyt vojsk stanovenou lhůtu překročí, musí s ním vyslovit souhlas Parlament ČR. Výraz „prozatímní rozhodnutí“ se v celém textu ústavy nikde nevyskytuje a je podle všeho příležitostnou inovací. Podobně „kreativní“ přístup bohužel poznamenává rovněž zacházení současné americké administrativy s řadou významných mezinárodněprávních dokumentů – například Úmluvou o zákazu použití, skladování, výroby a přepravy protipěchotních min z roku 1997, Smlouvou o zásadách činnosti států při výzkumu o využívání kosmického prostoru z roku 1967 nebo Smlouvou o nešíření jaderných zbraní z roku 1970.

Obáváme se tedy, že jakékoliv „prozatímní“ rozhodnutí exekutivy přijaté „s výhradou vnitrostátních postupů“ hrozí překročením pravomocí vlády a obcházením Parlamentu České republiky metodou fait accompli.

Jsme dále přesvědčeni, že pokud by mezi dvěma rovnoprávnými zeměmi probíhalo standardní vyjednávání, nemohlo by proběhnout jinak než bez předběžných podmínek. Greenpeace velmi znepokojuje skutečnost, že text americké nóty obsahuje formulace typu „za účelem co možná nejrychlejšího uzavření dohody o radaru Spojených států“ a hovoří se v něm o platnosti dohod o spolupráci v oblasti obrany a o umístění radaru „prozatímně prováděných“ ode dne podpisu. Ze zpravodajských údajů, na něž se odvolávají informační materiály ministerstva obrany i Vašeho úřadu, nevyplývá existence bezprostřední hrozby útoku balistickými raketami na naše území; tím méně z nich plyne existence bezprostřední hrozby útoku mezikontinentální rakety na Spojené státy americké. Pokud hrozba není a ani v nejbližších letech nebude aktuální, neshledáváme sebemenší důvod k přijetí tak závažného rozhodnutí, jakým rozhodnutí o protiraketovém radaru jistě je, „co možná nejrychleji“ a způsobem, který bezprecedentně vychyluje ústavou rozdělené pravomoci ve prospěch exekutivy. Pozorujeme navíc, že některé evropské země, jako například Německo a Rakousko, jsou možností umístění protiraketového radaru v ČR bez spolupráce s EU a NATO silně zneklidněny.

Greenpeace je proto přesvědčeno, že celý komplex bezpečnostních otázek týkajících se národní obrany, energetické bezpečnosti a ochrany životního prostředí by Česká republika měla řešit uvážlivě a přednostně v evropském kontextu – nikoliv tedy formou exkluzivních dvoustranných jednání, jejichž výstupy podléhají utajení a u nichž existuje tlak na co nejrychlejší akceptování z naší strany. Vámi zaslaný text nóty implikuje riziko platnosti dohod o výstavbě radaru a exkluzivní spolupráci v oblasti obrany od okamžiku odeslání odpovědi. To je však ve zjevném rozporu s Vaším tvrzením obsaženým v doprovodném dopisu, že „Žádná rozhodnutí v uvedených oblastech nebyla přijata a vše bude v průběhu roku 2007 předmětem vyjednávání mezi oběma státy“. Uvedl jste, že „zveřejňování diplomatické korespondence je v mezinárodní politice vysoce nestandardní krok“. Nezbývá nám tedy než vyjádřit politování nad tím, že jednání o zahraničněpolitické otázce významem srovnatelné s naším vstupem do NATO a EU je realizováno právě formou neveřejných odpovědí na neveřejnou diplomatickou korespondenci. Tento nedostatek transparentnosti příkře kontrastuje s procesem vstupu ČR do obou výše uvedených mezinárodních organizací, jejichž základní podmínky a klíčové dokumenty byly publikovány s velkým předstihem a staly se též předmětem intenzivní veřejné diskuse.

Podle našeho názoru z ústavy jednoznačně vyplývá, že vláda sama má možnost rozhodnout pouze o takovém pobytu amerického radaru na území ČR, jehož trvání nepřekročí 60 dnů. S dočasností pobytu cizích vojsk však má tato země z dob nedávno minulých velmi negativní zkušenosti.

V naznačené souvislosti si Vám dovolujeme položit několik doplňujících otázek:

1) Zveřejňování diplomatické korespondence je podle Vás nestandardním krokem. Text americké nóty však předpokládá, že samotná odpověď na nótu by již mohla mít za následek „prozatímní“ práce na výstavbě radaru. Jak se tedy díváte na uzavírání mezinárodních závazků formou diplomatické korespondence? Považujete takový postup za standardní diplomatický úkon? Domníváte se, že odeslání odpovědní nóty za takových podmínek je v zájmu stability ústavního uspořádání České republiky?

2) Uvádíte dále: „připravovanou odpovědní nótu americké straně Vám nemohu poskytnout dříve, nežli s ní bude seznámena americká strana.“ My jsme však v žádosti ze 14. března nežádali o nevlídný akt vůči USA, ale pouze o zveřejnění základních podmínek odpovědní nóty. S tímto upřesněním tedy naši žádost opakujeme.

3) Jaký český ústavní dokument - nebo alespoň mezinárodní diplomatická usance – umožňuje hovořit o „prozatímním rozhodnutí“ v oblasti mezinárodních vztahů?

4) Které konkrétní státy se chovají vůči Evropské unii nebo ČR nepřátelsky, takže z jejich strany hrozí napadení balistickými raketami?

5) Považujete skutečnost, že členové zahraničního výboru Poslanecké sněmovny ČR dosud – stejně jako my - neobdrželi jiný dokument než neoficiální překlad americké nóty bez obou příloh, za slučitelnou s Vaším tvrzením, že „Parlament ČR je průběhu vyjednávání mezi ČR a USA pravidelně informován a má v rámci Ústavy ČR dostatečnou řadu kontrolních mechanismů nad činností vlády a jednotlivých ministerstev“?

6) Jaký je Váš názor na vztah případné exkluzivní dvojstranné dohody s USA o radarové základně k následujícím pasážím klíčových bezpečnostních dokumentů?

Aliance má „Sloužit, v souladu s článkem 4 Severoatlantické smlouvy, jako základní transatlantické fórum pro konzultace spojenců o jakýchkoli problémech dotýkajících se jejich životních zájmů, včetně možného vývoje představujícího ohrožení bezpečnosti členských států, a pro odpovídající koordinaci jejich úsilí v oblastech společného zájmu“ (Strategická koncepce NATO, článek 10)

„Jakýkoli útok na území spojenců z jakéhokoli směru bude pokryt články 5 a 6 Severoatlantické smlouvy.“ (Strategická koncepce NATO, článek 23)

„Aliance se hlásí k širokému pojetí bezpečnosti, které vedle nepostradatelného obranného rozměru uznává důležitost politických, ekonomických, sociálních a ekologických faktorů.“ (Strategická koncepce NATO, článek 25)

„Členské státy aktivně a bezvýhradně podporují zahraniční a bezpečnostní politiku Unie v duchu loajality a vzájemné solidarity. Členské státy spolupracují na rozšiřování a rozvoji své vzájemné politické solidarity. Zdrží se jakéhokoli jednání, které je v rozporu se zájmy Unie nebo může snižovat účinnost jejího působení jako soudržné síly v mezinárodních vztazích.“ (Amsterodamská smlouva Evropské unie, článek J.1)

„Bezpečnostní politika se provádí pomocí zahraniční, obranné a hospodářské politiky a politiky v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejné informovanosti, které jsou rovnocenné, soudržné a navzájem provázané. Při zajišťování bezpečnosti je důležité aktivní a preventivní působení v celém spektru bezpečnostní politiky. Především jde o prohlubování mezinárodní spolupráce a účast ČR ve spojeneckých svazcích, zapojování občanského sektoru do dílčích aktivit při zajišťování bezpečnosti, ale nutně také o vytváření podmínek pro uvědomělé konání občanů ČR.“ (Bezpečnostní strategie ČR, článek 6)

„Na základě členství v NATO se ČR těší bezpečnostním zárukám, jež jsou ukotveny v Severoatlantické smlouvě. ČR se zároveň aktivně zapojuje do Společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP) EU a v jejím rámci do Evropské bezpečnostní a obranné politiky (ESDP).“ (Bezpečnostní strategie ČR, článek 11)

„ČR vychází z předpokladu, že v dohledné budoucnosti lze vyloučit možnost rozsáhlého přímého vojenského útoku proti jejímu území i území jejích spojenců. Zároveň dochází k prohlubování integračních a demokratizačních procesů v euroatlantickém prostoru. Na straně druhé se však na globální úrovni, především mimo euroatlantický prostor, v posledních dvou letech zhoršilo bezpečnostní prostředí. Vzrostlo riziko realizace hrozeb asymetrického charakteru – zvláště v podobě teroristických útoků.“ (Bezpečnostní strategie ČR, článek 12)

„Životním zájmem je zajištění existence ČR, její suverenity, územní celistvosti a politické nezávislosti; dále pak je životním zájmem obrana demokracie a právního státu a ochrana základních lidských práv a svobod obyvatel. Ochrana životních zájmů státu a jeho občanů je základní povinností vlády ČR.“ (Bezpečnostní strategie ČR, článek 14)

Vážený pane ministře, vzhledem k Vašemu laskavému vyjádření, že „Ministerstvo zahraničních věcí je… připraveno v rámci možností daných zákony a diplomatickými zvyklostmi poskytovat české veřejnosti maximum informací“, doufáme v brzkou odpověď na výše položené otázky - zejména však v poskytnutí základních podmínek odpovědní nóty. Zároveň Vás s ohledem na utajování přílohy A americké nóty, v níž se hovoří o „prozatímním rozhodnutí“ ohledně radarové základny v ČR, vyzýváme, abyste v souladu s článkem 14 Bezpečnostní strategie ČR zabránil odeslání odpovědního dokumentu avízovanému na konec března 2007. Podle našeho názoru jste povinen odeslání pozdržet až do doby, kdy bude zcela jasné, že tento akt nezpůsobí vznik zahraničněpolitických závazků ČR bez příslušné legislativní procedury. Jako evropský politik jistě dokážete zvážit všechny důležité souvislosti případného souhlasu s takto formulovaným dokumentem.

Spoléháme na Vás,

Ing. Jiří Tutter

Výkonný ředitel Greenpeace ČR

Známka 1.5 (hodnotilo 2)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

19

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červen přispělo 37 čtenářů částkou 6 610 korun, což je 19 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
bc1q40mwpus89teua4ruhxrtal6v45lc3ye5a9ttud

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Ženevský mezinárodní institut pro výzkum míru žádá ICC o zahájení vyšetřování Ursuly von der Leyenové a vedení EU za spoluúčast na válečných zločinech15.06.24 20:04 Evropská unie 0

Pellegrini slovenským prezidentem15.06.24 19:28 Slovensko 1

V Itálii se podle nových zákonů musí vypnout 90% (k)radarů15.06.24 10:32 Itálie 0

"Ukázat svou sílu": americké námořnictvo vyslalo na Kubu jadernou ponorku USS Helena (SSN-725)14.06.24 14:46 USA 3

Saudská arábie vypověděla smlouvu s USA na nákup ropy výhradně za dolary13.06.24 20:10 Saudská Arábie 1

Jak nás vnímají politici, jak přemýšlejí ovce, a co s tím13.06.24 19:01 Neurčeno 6

EU potraviny jako zbraně hromadného ničení13.06.24 18:41 Evropská unie 1

Moskevská burza oficiálně pozastavuje všechny transakce v amerických dolarech a eurech13.06.24 18:21 Rusko 0

Macron - „Nechci předat klíče od moci krajní pravici“ 13.06.24 17:19 Francie 1

EU vám vyžene z hlavy topení plynem a ježdění na naftu. 13.06.24 16:05 Evropská unie 1

Pokuta 200 mil. eur + penále Maďarsku za neplnění migrační politiky13.06.24 10:35 Maďarsko 2

Náš pisálek Tomáš Vlach dostal na 3 roky zákaz vstupu na Ukrajinu12.06.24 21:14 Ukrajina 0

Tajne pouzivani nuklearnich dronu proti Rusku12.06.24 20:20 Ukrajina 0

Čína spustila největší solární elektrárnu na světě, další projekt je ještě ambicióznější 12.06.24 20:00 Čína 3

Zaměřte se na 4 zabijácká odvětví, říká WHO vládám 12.06.24 19:50 Evropská unie 1

Švýcarský parlament odmítá rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva (ECHR)12.06.24 19:36 Švýcarsko 0

„Ne alianci s Le Penovou“ . Ciotti vyhnaný gaullisty: mezi republikány je chaos 12.06.24 19:16 Francie 0

Maďarsko nebude blokovať vojenskú pomoc Ukrajine výmenou za to, že jeho krajina nebude posielať na Ukrajinu svojich vojakov, ani zbrane, ani peniaze12.06.24 18:51 Maďarsko 0

Pravicová strana Charlese de Gaulla půjde do voleb společně s Národním shromážděním Marine Le Penové12.06.24 18:42 Francie 0

Morální dno ODS12.06.24 17:33 Česká republika 0

Měnové kurzy

USD
23,10 Kč
Euro
24,76 Kč
Libra
29,27 Kč
Kanadský dolar
16,79 Kč
Australský dolar
15,27 Kč
Švýcarský frank
25,92 Kč
100 japonských jenů
14,67 Kč
Čínský juan
3,18 Kč
Polský zloty
5,64 Kč
100 maď. forintů
6,21 Kč
Ukrajinská hřivna
0,57 Kč
100 rublů
25,86 Kč
1 unce (31,1g) zlata
53 888,67 Kč
1 unce stříbra
683,21 Kč
Bitcoin
1 529 384,28 Kč

Poslední aktualizace: 15.6.2024 21:00 SEČ

Tuto stránku navštívilo 15 612