Úplný text projevu íránského prezidenta Ahmadínežáda na Valném shromáždění OSN

28.9.2011 Komentáře Témata: OSN, Světová banka, Írán 2301 slov

New York, 22. září 2011

Ve jménu boha soucitného a milosrdného

Všechna chvála Alláhovi, pánu vesmíru, a mír a požehnání našemu Pánu a prorokovi Mohammadovi, jeho vznešeným společníkům a všem božským poslům.

„Ach, bože, urychli příchod imáma al-Mahdiho a dej mu dobré zdraví a dopřej vítězství, a učiň nás jeho následovníky, jakož i ty, kteří uznají jeho legitimnost.“

Pane prezidente,

Excelence,

Dámy a pánové,

Jsem vděčný všemohoucímu Alláhovi, který mi, opět, poskytl příležitost stanout před tímto světovým shromážděním. Mám to potěšení vyjádřit své upřímné poděkování jeho excelenci Josephu Deissovi, prezidentu šedesátého šestého zasedání, za jeho obrovskou snahu během svého funkčního období. Také bych rád poblahopřál jeho excelenci Nassirovi Abdulaziz Al-Nasserovi k jeho zvolení prezidentem šedesátého šestého zasedání OSN, a přeji mu úspěch.

Dovolte mi věnovat chvilku na počest všech těch, kdo přišli o život minulý rok, obzvláště obětí tragického hladomoru v Somálsku a ničivých záplav v Pákistánu. Vyzývám všechny, aby navýšili svoji pomoc zasaženým obyvatelům těchto zemí.

V předešlých letech jsem mluvil o různých globálních záležitostech a o potřebě provést zásadní změny v současném mezinárodním řádu.

Dnes, vzhledem k mezinárodnímu vývoji, se pokusím analyzovat současnou situaci z jiného úhlu.

Jak všichni víte, nadvláda a nadřazenost lidských bytostí ve vztahu ke všem ostatním stvořením spočívá v samotné povaze a pravdě lidstva.

Co je božský dar a projev ztělesnění božského ducha:

- Víra v boha, který je neustálým tvůrcem a plánovačem celého vesmíru.

- Projevování soucitu ve vztahu k ostatním, velkorysost, hledání spravedlnosti a udržování integrity jak ve slovech, tak v činech.

- Hledání důstojnosti, aby se dosáhlo vrcholu dokonalosti, usilování o povýšení materiálního a spirituálního statutu člověka a touha po naplnění svobody.

- Vzdorování útlaku, korupci a diskriminaci, na rozdíl od podporování utlačovatelů.

- Hledání štěstí a trvalé prosperity a bezpečnosti pro všechny.

- To jsou některé projevy společných božských a lidských atributů, které lze jasně pozorovat v historických aspiracích lidských bytostí a které se odráží v dědictví našeho umění a literárních děl, jak v próze, tak poezii, a sociálně-kulturních a politických hnutích lidských bytostí během historie.

- Všichni božští proroci a sociální reformátoři vyzývali lidské bytosti, aby kráčely touto spravedlivou cestou.

- Bůh dal lidstvu důstojnost, aby povýšilo svůj statut a ujalo se role na Zemi jako jeho nástupce.

Drazí kolegové a přátelé:

Je živě jasné, že navzdory všem historickým úspěchům, včetně vytvoření OSN, které byly produktem neúnavné snahy svobodomyslných a spravedlnost hledajících jedinců, jakož i mezinárodní spolupráce, lidská společenství svá vznešená přání a aspirace ani zdaleka nenaplňují.

Většina zemí na světě je nespokojena se současnými mezinárodními poměry.

A navzdory obecné touze a snaze prosadit mír, pokrok a bratrství, války, masově vraždění, široce rozšířená chudoba a sociálně-ekonomické a politické krize nadále porušují práva a suverenitu zemí a nechávají za sebou nenapravitelné škody na celém světě.

Přibližně tři miliardy lidí na světě žijí s méně než 2,5 dolary na den, a více než miliarda lidí žije bez toho, aby měla denně aspoň jedno dostačující jídlo.

40% nejchudší populace světa se dělí o pouhých 5% globálních příjmů, zatímco 20% nejbohatších lidí se dělí o 75% celkových globálních příjmů.

V důsledku chudoby umírá ve světě každý den více než dvacet tisíc nevinných a strádajících dětí.

80% finančních zdrojů ve Spojených státech je kontrolováno 10% populace této země, zatímco pouhých 20% těchto zdrojů přináleží 90% populace.

Jaké jsou příčiny a důvody těchto nerovností? Jak lze takovou nespravedlnost zmírnit?

Ti, kteří ovládají a řídí centra globální ekonomické moci svalují vinu na aspirace lidí, náboženství a na to, že se vydali cestou božských proroků, nebo na slabost zemí a špatný výkon řady skupin nebo jedinců. Tvrdí, že pouze jejich názory, přístupy nebo recepty mohou lidstvo a světovou ekonomiku zachránit.

Drazí kolegové a přátelé,

Nemyslíte, že základní příčinu problémů je třeba hledat v panujícím mezinárodním řádu, nebo ve způsobu, jakým je svět řízen?

Rád bych upřel vaši laskavou pozornost na následující otázky:

- Kdo násilně unesl desítky milionů lidí z jejich domovů v Africe a dalších regionech světa během temného období otroctví a udělal z nich oběti své materialistické hrabivosti?

- Kdo vnutil tomuto světu kolonialismus na více než čtyři století? Kdo okupoval území a masivně plundroval zdroje ostatních zemí, ničil talenty a odcizoval jazyky, kultury a identity národů?

- Kdo vyvolal první a druhou světovou válku, ve kterých bylo zabito sedmdesát milionů lidí a stovky milionů byly zraněny nebo připraveny o domov? Kdo vytvořil války na Korejském poloostrově a ve Vietnamu?

- Kdo uvrhl, prostřednictvím podvodů a pokrytectví sionistů, Palestince a země tohoto regionu do více než šedesáti let války, bezdomovectví, teroru a masového vraždění?

- Kdo desítky let uvaloval a podporoval vojenské diktatury a totalitní režimy na asijské, africké a latinsko-americké země?

- Kdo použil atomovou bombu proti bezbranným lidem a nahromadil tisíce hlavic ve svém arzenálu?

- Čí ekonomika se spoléhá na vedení válek a prodávání zbraní?

- Kdo vyprovokoval a povzbuzoval Saddama Husseina, aby napadl a vnutil osmiletou válku Iránu, a kdo mu pomáhal a vybavil ho chemickými zbraněmi, které použil proti našim městům a lidem?

- Kdo použil záhadný incident z 11. září jako záminku pro útok na Afghánistán a Irák – a v těchto dvou zemích zabil, zranil a připravil o domov miliony lidí – s konečným cílem dosáhnout nadvlády nad Středním východem a jeho ropnými zdroji?

- Kdo zrušil Breton-woodský systém a natiskl biliony dolarů, nekrytých zlatými rezervami nebo ekvivalentní měnou? Krok, který spustil inflaci na celém světě a jehož smyslem bylo ukořistit ekonomické příjmy ostatních zemí.

- Vojenské výdaje jaké země přesahují ročně tisíc miliard dolarů, převyšujíc tak vojenské rozpočty všech ostatních zemí na světě dohromady?

- Jaké vlády jsou nejzadluženější na světě?

- Kdo ovládá politiku vytvářející struktury světové ekonomiky?

- Kdo je zodpovědný za světovou ekonomickou krizi a kdo uvaluje její důsledky na Ameriku, Evropu a svět obecně?

- Jaké vlády jsou vždy připraveny shodit tisíce bomb na ostatní země, ale zdráhají se zaslat trochu potravinové pomoci hladomorem zasaženým lidem v Somálsku nebo na jiných místech?

- Kdo jsou ti, kteří dominují Radě bezpečnosti, která je zdánlivě zodpovědná za střežení mezinárodní bezpečnosti?

Existují desítky další podobných otázek, a odpovědi jsou, samozřejmě, jasné.

Většina zemí a vlád světa nesehrála ve vytvoření současné globální krize žádnou roli, a ve skutečnosti byly sami oběťmi takové politiky.

Je jasné jako denní světlo, že tuto bídu a nepořádek, s dalekosáhlými důsledky na celém světě, vyprovokovali titíž otrokáři a koloniální mocnosti.

Drazí kolegové a přátelé,

Mají tyto arogantní mocnosti opravdu kompetenci a schopnost řídit nebo spravovat svět, nebo je přijatelné, aby se sami označovaly za jediné obránce svobody, demokracie a lidských práv, zatímco jejich armády útočí a okupují ostatní země?

Mohou z raket, bomb nebo zbraní NATO vykvést květy demokracie?

Dámy a pánové;

Pokud některé evropské země stále používají holokoust, po šedesáti letech, jako výmluvu pro placení pokut nebo výpalného sionistům, nemělo by být povinností otrokářů nebo koloniálních mocností platit reparace zasaženým zemím?

Pokud by škody a ztráty za období otroctví a kolonialismu byly skutečně kompenzovány, co by se stalo manipulátorům a politickým mocnostem za oponou ve Spojených státech a v Evropě? Zůstal by nějaký rozdíl mezi Severem a Jihem?

Pokud by jen polovina vojenských výdajů Spojených států a jejich spojenců v NATO byla věnována na pomoc řešení ekonomických problémů v jejich vlastních zemích, byly by svědky nějakých symptomů ekonomické krize?

Co by se stalo, pokud by stejná suma byla věnována chudým zemím?

Jaké je ospravedlnění pro přítomnost stovek amerických vojenských a výzvědných základen v různých částech světa, včetně 268 základen v Německu, 124 v Japonsku, 87 v Jižní Koreji, 83 v Itálii, 45 ve Velké Británii a 21 v Portugalsku? Znamená to něco jiného, než vojenskou okupaci?

Nepodkopávají bomby umístěné na uvedených základnách bezpečnost ostatních zemí?

Dámy a pánové

Hlavní otázkou je hledání základní příčiny takového přístupu.

Primární důvod by měl být spatřován ve víře a tendencích elity.

Shromáždění lidí v rozporu s vnitřními lidskými instinkty a dispozicemi, kteří také nevěří v boha a v cestu božských proroků, nahrazují nebeské hodnoty jejich touhou po moci a materialistických cílech.

Pro ně má smysl pouze moc a bohatství, a jakákoliv snaha se musí soustředit na tyto nekalé cíle.

Utlačované národy nemají žádnou naději, že obnoví nebo ochrání svá legitimní práva proti těmto mocnostem.

Tyto mocnosti usilují o svůj pokrok, prosperitu a vážnost prostřednictvím ožebračování, ponižování a likvidace ostatních.

Považují se za nadřazené vůči ostatním a domnívají se, že mají zvláštní privilegia nebo oprávnění. Nemají k ostatním žádný respekt a snadno poručují práva všech zemí a vlád.

Prohlašují se za nezpochybnitelné poručníky všech vlád a zemí, prosazují to prostřednictvím zastrašování, výhružkami a silou a zneužíváním mezinárodních mechanismů. Prostě porušují všechny mezinárodně uznávané dohody a pravidla.

Trvají na vnucování svého způsobu života a víry ostatním.

Oficiálně podporují rasismus.

Oslabují země prostřednictvím vojenských intervencí a ničí jejich infrastrukturu, aby vyplundrovali jejich zdroje a učinili je ještě závislejšími.

Zaseli semena nenávisti a nepřátelství mezi národy a lidi různých přesvědčení, aby jim zabránili naplnit jejich cíle u vývoje a pokroku.

Všechny kultury, právní subjekty, životy, hodnoty a bohatství zemí, ženy, mládež, rodiny, jsou obětovány jejich hegemonistickým tendencím a inklinaci k zotročení a porobení ostatních.

Pokrytectví a podvody jsou dovoleny, aby se zajistily jejich zájmy a imperialistické cíle. Pašování drog a zabíjení nevinných lidských bytostí je při prosazování takových ďábelských cílů dovoleno také. Navzdory přítomnosti NATO v okupovaném Afghánistánu tam došlo k dramatickému nárůstu produkce nezákonných drog.

Netolerují žádné otázky nebo kritiku, a místo aby předkládali důvody svých porušování, vždy se staví do pozice žalobce.

Pomocí jejich sítě imperialistických médií, která jsou pod vlivem kolonialismu, vyhrožují všem, kteří zpochybní holokoust a 11. září, sankcemi a vojenskými akcemi.

Vloni, když bylo předstoupeno s potřebou vytvořit fakta hledající tým, který by důkladně vyšetřil skryté elementy zapletené do incidentu 11. září – myšlenkou, která je také podporována všemi nezávislými vládami a zeměmi, jakož i většinou lidi ve Spojených státech – jsem se já osobně a má země dostali pod tlak a výhrůžky vlády Spojených států.

Místo aby vytvořili fakta hledající tým, zabili údajného hlavního pachatele a hodili jeho tělo do moře.

Nebylo by racionální přivést hlavního pachatele před spravedlnosti a otevřeně ho soudit, aby se identifikovaly prvky stojící za bezpečným prostorem pro útočící letadla, aby mohla zaútočit na věže WTC?

Proč nebylo dovoleno předvést ho k soudu, aby pomohl identifikovat ty, kteří vytvořili teroristické skupiny a přinesli do regionu války a další utrpení?

Existují nějaké utajované informace, které musí být udrženy v tajnosti?

Považují sionismus za posvátnou teorii nebo ideologii, a jakékoliv otázky týkající se samotných základů a historie jsou jimi zatracovány jako neodpustitelný hřích. Nicméně podporují a umožňují rouhání a inzultování vír ostatních božských náboženství.

Drazí kolegové a přátelé.

Skutečná svoboda, spravedlnost, důstojnost, blahobyt a trvalá bezpečnost jsou právem všech zemí.

Těchto hodnot nelze dosáhnout ani spoléháním se na současný neúčinný systém světového vládnutí, ani prostřednictvím intervencí světových arogantních mocností a hlavní děl sil NATO.

Tyto hodnoty mohou být realizovány pouze za nezávislosti a uznání práv ostatních, a prostřednictvím harmonie a spolupráce.

Existuje nějaký způsob, jak se vypořádat s problémy a výzvami zakořeněnými ve světě za použití převládajících mezinárodních mechanismů nebo nástrojů, aby bylo možné lidstvu pomoct dosáhnout jeho dlouhodobé snahy o mír, bezpečnost a rovnost?

Všichni ti, kteří se pokusili zavést reformy, zatímco zachovávali existující normy a tendence, selhali. I cenná snaha hnutí nezúčastněných a Skupiny 77 a 15, jakož i některých prominentních jedinců, prosadit zásadní změny selhala.

Vládnutí a správa světa si vyžaduje zásadní reformy.

Co je třeba udělat nyní?

Drazí kolegové a přátelé

Je třeba odhodlané snahy a rozhodnutí vytvořit prostřednictvím kolektivní spolupráce nový plán, na základě principů a samotných základů univerzálních lidských hodnot, jako monoteismus, spravedlnost, svoboda, láska a hledání štěstí.

Myšlenka vytvořit OSN stále zůstává velkou a představuje historický úspěch lidstva. Jeho význam je třeba docenit a jeho možnosti musí být použity pro naše vznešené cíle v co největším rozsahu.

Neměli bychom umožnit, aby se organizace, která je odrazem kolektivní vůle a sdílených aspirací společenství národů, odchýlila od svého hlavního kurzu a hrála do rukou světových mocností.

Je třeba připravit nápomocné základy pro zajištění kolektivní účasti a zapojení zemí do snahy prosadit trvalý mír a bezpečnost.

Sdíleného a kolektivního řízení světa musí být dosaženo ve skutečném smyslu a musí být založeno na výchozích principech zakotvených v mezinárodním právu; a spravedlnost musí sloužit jako kritérium a základ všech mezinárodních rozhodnutí nebo akcí.

Všichni bychom měli uznat fakt, že neexistuje žádný jiný způsob, než sdílené a kolektivní řízení světa, abychom skoncovali se současnými zmatky, tyranií a diskriminací na celém světě.

To je skutečně jediná cesta k prosperitě a blahobytu lidské společnosti, což je platná a živá pravda.

Zatímco člověk uzná výše uvedenou pravdu, měl by poznamenat, že to nestačí a že v to musíme ještě věřit a při realizaci nešetřit námahou.

Drazí kolegové a přátelé

Sdílené a kolektivní řízení světa je legitimním právem všech národů, a my jako jejich zástupci máme povinnost jejich práva bránit. Ačkoliv některé mocnosti se neustále pokouší veškeré mezinárodní úsilí, namíření na prosazení kolektivní spolupráce, mařit, musíme posílit svoji víru v dosažení tohoto cíle, nastolení sdílené a kolektivní spolupráce na řízení světa.

OSN bylo vytvořeno, aby umožnilo účinnou účast všech zemí v mezinárodních rozhodovacích procesech

Všichni víme, že tento cíl zatím nebyl naplněn, kvůli absenci spravedlnosti v současných řídích strukturách a mechanismech OSN.

Složení Rady bezpečnosti je nespravedlivé a nepoměrné. Proto jsou změny a restrukturalizace OSN považovány za základní požadavek zemí, kterým se musí zabývat Valné shromáždění.

Během loňského zasedání jsem zdůraznil význam této záležitosti a vyzval jsem k tomu, aby bylo toto desetiletí vyhlášeno za desetileté sdíleného a kolektivního globálního řízení.

Rád bych nyní svůj návrh znovu zopakoval a jsem si jistý, že prostřednictvím mezinárodní spolupráce oddaných a pracovitých světových vůdců nebo vlád, a prostřednictvím trvání na spravedlnosti a podpoře všech ostatních zemí, můžeme urychlit vytvoření společné zářné budoucnosti.

Toto hnutí je zcela jistě na správné cestě a je příslibem slibné budoucnosti pro lidstvo.

Budoucnosti, která bude vytvořena, když lidstvo vykročí na cestu božských proroků a spravedlivých, pod vedením imáma al-Mahdiho, nejvyššího spasitele lidstva a dědice všech božských poslů, vůdců a čistého výtvoru našeho velkého proroka.

Vytvoření dokonalé a ideální společnosti, s příchodem dokonalé lidské bytosti, která skutečně a upřímně miluje všechny lidské bytosti, je zaručeným slibem Alláha.

Přijde spolu s Ježíšem Kristem, aby vedli milovníky svobody a spravedlnosti a vymýtili tyranii a diskriminaci a přinesli znalosti, mír, spravedlnost, svobodu a lásku do celého světa. Předloží každému jedinci všechny krásy světa a všechny dobré věci, které lidstvu přinesou štěstí.

Dnes se národy probudily, a za rostoucího uvědomění veřejnosti již nebudou podléhat útlaku a diskriminaci.

Dnes je svět, více než kdy jindy, svědkem širokého probouzení v islámských zemích, v Asii, Evropě a Americe. Tato hnutí každým dnem rostou a získávají vliv pro přikročení k realizaci spravedlnosti, svobody a vytvoření lepších zítřků.

Náš velký národ je připraven podat si ruku s ostaními národy a vypochodovat na tuto krásnou cestu v harmonii a v souladu se sdílenými aspiracemi lidstva.

Vzdejme úctu lásce, svobodě, spravedlnosti, znalostem a zářné budoucnosti, která lidstvo čeká.

Full text of president s speech at UN General Assembly vyšel na serveru president.ir. Překlad Zvědavec.
Známka 1.2 (hodnotilo 362)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

23

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červenec přispělo 46 čtenářů částkou 8 121 korun, což je 23 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
bc1q40mwpus89teua4ruhxrtal6v45lc3ye5a9ttud

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Holandsko v rámci green dealu zavádí daň z "kravských prdů" 100EUR na krávu na rok16.07.24 12:49 Nizozemsko 0

Jan Schneider: Většina politiků z Fialovy vlády by dala přednost úspěšnému atentátu na Trumpa15.07.24 19:16 Česká republika 1

Americká ministryně financí Janet Yellenová varovala, že po celém světě se země odklánějí od amerického dolaru15.07.24 19:09 USA 0

Musíte mobilizovat mladé, abychom uvažovali o poslání vojáků. Vzkaz Ukrajině z USA15.07.24 18:50 USA 2

Kradou hydranty aby přežili. V USA mizí kovy, měď je nyní zlato chudých 15.07.24 07:10 USA 0

Ukrajinci zapálili ruský sklad ropy15.07.24 05:38 Rusko 0

Přemýšlejte, než si necháte tyto vakcíny aplikovat!15.07.24 05:30 Evropská unie 1

Evropská komise poslala Muskovi tajnou nabídku. Ten ji zveřejnil a těší se na soud14.07.24 12:42 Evropská unie 0

Fiala chystá státní rozpočet v utajení - to tu ještě nebylo14.07.24 12:29 Česká republika 1

Atentát na Trumpa: Žena křičí poměrně dlouho na vraha na střeše: Matthew, běž odtamtud!14.07.24 12:08 USA 1

Zacharovová: Ukrajinská rozvědka připravovala pokus o atentát na ruského prezidenta Putina - za americké peníze14.07.24 11:57 Rusko 0

USA umisťují do Německa SM-6, Tomahawk a další nadzvukové zbraně s dosahem 2500 km14.07.24 10:28 Německo 0

"Zachytili jsme rozhovory mezi Američany a ukrajinskými představiteli, kteří spikli proti Zelenskému," říká Moskva 14.07.24 10:06 Ukrajina 0

Atentátn na Trumpa - agenti nereagovali na upozornění14.07.24 09:56 USA 0

Masakr při pokusu ostřelovače proti Trumpovi: 2 mrtví, 1 zraněný – vrah střílel ze 125 metrů! 14.07.24 09:35 USA 2

Pokus o atentát na Donalda Trumpa14.07.24 04:19 USA 0

Katarské síly jsou v Paříži nasazeny k zajištění bezpečnosti olympijských her v roce 2024 (video)13.07.24 19:01 Francie 0

Izrael útočil v humanitární zóně Pásma Gazy. Zemřelo nejméně 71 lidíí!13.07.24 18:37 Palestina 1

Dvě procenta na obranu nestačí, tvrdí Řehka13.07.24 10:34 Česká republika 3

Poslanec v europarlamentu si může měsíčně přijít na €60,000 odhaluje M. Nawfa12.07.24 20:47 Evropská unie 1

Měnové kurzy

USD
23,28 Kč
Euro
25,38 Kč
Libra
30,20 Kč
Kanadský dolar
17,03 Kč
Australský dolar
15,75 Kč
Švýcarský frank
25,99 Kč
100 japonských jenů
14,75 Kč
Čínský juan
3,21 Kč
Polský zloty
5,96 Kč
100 maď. forintů
6,48 Kč
Ukrajinská hřivna
0,57 Kč
100 rublů
26,35 Kč
1 unce (31,1g) zlata
56 395,97 Kč
1 unce stříbra
714,82 Kč
Bitcoin
1 480 667,86 Kč

Poslední aktualizace: 15.7.2024 21:00 SEČ

Tuto stránku navštívilo 23 901