Kdo jsou bohatí běloši, zodpovědní za institucionální podporu transgenderové ideologie?

Jennifer Bileková

2.3.2019 Komentáře Témata: LGBT 3205 slov

Nesmírně bohatí bílí muži (a ženy), kteří investují do biomedicínských společností financují nesčetné množství transgenderových sdružení, jejichž náplní činnosti je vydělat svým mecenášům hromadu peněz.

Jako ekologická aktivistka, jíž bylo v roce 2013 na nátlak trans aktivistů znemožněno veřejné vystoupení, jsem se začala blíže zajímat, kdy a jak získala tato skupina takovýto vliv. O rok později, kdy časopis Times vyhlásil bod zlomu pro transgenderismus, už jsem tak sledovala peníze za transgenderovým projektem.

Přihlížela jsem, jak výlučně ženské „bezpečné místa“ (safe-space), univerzity i sporty otevírají své pomyslné brány mužům, kteří se identifikují jako ženy. Zatímco v popředí celého projektu stojí muži identifikující se jako transženy, ženy-transmuži jako by byly neviditelné a němé. Zarazilo mě, že se tak zásadní kulturní proměna jako otevírání prostor vyhrazených jednomu pohlaví odehrává tak raketovým tempem a bez zvážení otázky bezpečnosti žen a dívek, hlubší rozvahy nebo i jen otevřené veřejné debaty.

Ruku v ruce s touto rychlou proměnou došlo i překopání anglického jazyka zavedením nových zájmen a totalitárními útoky proti těm, kdo by je snad odmítli užívat. Byly schváleny zákony uvalující povinnost užívat novou terminologii. Normy nahrazující biologické pohlaví beztvarým pojmem genderové identity rychle vznikají a vstupují v platnost. Otevření odpůrci těchto změn se pak musejí připravit na potíže s tím vůbec si udržet si živobytí vlastní nebo i své rodiny.

Tento vývoj ve spojení s mediální saturací tématu mě tak dovedl až k otázce: Skutečně se jedná o lidskoprávní téma miniaturního segmentu populace s tělesnou dysforií, nebo zde dochází k zavádění nějakého hlouběji skrytého programu dobře sponzorovaných zájmů, který nám zůstává skrytý? Tento článek se může jen lehce dotknout svrchní vrstvy, ale jelikož transgenderismus fakticky vybuchnul v centru kapitalismu – s jeho neblahou pověstí kooptace hnutí za společenskou spravedlnost – rozhodně se jedná o legitimní otázku.

Kdo financuje transgenderové hnutí?

Není nijak obtížně zjistit, že trasngenderovou lobby a různé organizace financují nesmírně zámožní běloši (velmi často ovšem tzv. „spoluběloši“ – „fellow White people“ – pozn. DP) s ohromným kulturním vlivem. Patří mezi ně mj. Jennifer Pritzker(ová) (muž, který se identifikuje jako transžena); George Soros; Martine Rothblatt (muž, který se identifikuje jako transgender i translidský); Tim Gill (gay); Drummond Pike; Warren a Peter Buffettovi; Jon Stryker (gay); Mark Bonham (gay); a Ric Weiland (zesnulý gay, jehož dobročinné nadace si udržují LGBT zaměření). Většina z těchto miliardářů financuje transgenderovou lobby a organizace prostřednictvím svých vlastních organizací i korporací.

Oddělit transgenderovou problematiku od LGBT infrastruktury není úplně snadné. Všichni nejbohatší sponzoři financovali LGB instituce ještě předtím, než se staly LGBT, a jen ve výjimečných případech jsou peníze určeny specificky na transgenderové účely. Někteří z miliardářů financují LGBT prostřednictvím nespočtu společností, čímž zmnohonásobují své příspěvky a současně tím ztěžují jejich vysledování.

Často využívají anonymní sponzorské organizace jako Tides Foundation, založenou a řízenou Drummondem Pikem (Pike založil Tides Foundation v roce 1976 vedl ji po smrti spoluzakladelky nadace Jane Bagley Lehmanové v letech 1988-2010 – pozn. DP). Velké korporace, filantropové a organizace tak mohou Tides Foundation posílat ohromné sumy peněz, konkretizovat jejich účel a nadace je následně anonymně pošle na místo určení. Tides Foundation tak vytváří ochranné legální bariéry pro nadace i financování politických kampaní, nezřídka právně pochybnými způsoby.

Tito muži i další, včetně farmaceutických společností a americké vlády, posílají LGBT organizacím miliony dolarů. Celkové globální výdaje na LGBT se odhadují na 424 milionů dolarů. Mezi lety 2003-2013 se oficiální přísun prostředků do transgenderových iniciativ zvýšil více než osminásobně, skoro třikrát rychleji než celkové financování LGBTQ, které se za stejné období navýšilo čtyřikrát. Tento finanční příliv přišel v době, kdy transgenderismus začal přecházet i do širšího amerického povědomí a kultury.

424 milionů dolarů je spousta peněz – je to ale dost na to postrčit úpravu legislativy, užití jazyka a vnucení nové terminologie veřejnosti, cenzuru a vytvoření ovzduší strachu pro odpůrce ideologie genderové identity?

Transgenderismus jako nový medicinský i „lifestyleový“ trh

Dalším logickým krokem se tak zdá být sledovat peněžní toky za transgenderismem. Otevřely se díky němu také četné nové trhy: v roce 2007 otevřeli v Bostonu první genderovou kliniku pro děti. V průběhu posledních let pak jen ve Spojených státech přibylo přes 30 zařízení pro děti s údajnou genderovou dysforií, to největší z nich pro 725 pacientů.

V uplynulé dekádě došlo k rozmachu transgenderové zdravotní infrastruktury v Americe i zbytku světa. Ta má sloužit k „léčbě“ transgenderových lidí. Kromě v USA jako hub po dešti bujících genderových klinik se otevírají i specializovaná chirurgická oddělení a mnohé instituce se s tímto novým vývojem snaží ze všech sil držet krok.

Lékaři z celého světa se na praktických sympoziích učí různým operacím spjatými s transgenderovými lidmi, včetně faloplastiky, vaginoplastiky, operace k dosažení femininity v obličeji, procedurám s močovou trubicí a tak dále. Stále více amerických korporací hradí náklady na operace, léky a další výdaje transgender lidí. Endokrinologové pátrající už přes generaci po hormonálním zřídle mládí – a z toho plynoucích penězovodu – stále doufají v průlom.

Roste i trh s prostředky na blokování účinků puberty. Odvětví plastické chirurgie pak nepochybně čeká příliv peněz i nárůst počtu transplantací orgánů, zejména děloh mužům identifikujícím se jako ženy, kteří by si v budoucnu přáli otěhotnět. Tyto operace už se dnes provádí na zvířatech a došlo také k první úspěšné transplantaci dělohy od mrtvé ženy žijící. Biotechnologie je nesmírně perspektivním odvětvím pro investory, říká Rothblatt, šéf obří farmaceutické korporace, která v současnosti mohutně investuje právě do biotechnologie a transplantátů.

Transgenderismus tedy bez stínu pochyb úspěšně vykročil na americké trhy, a tak se zdá být na místě podívat se na dopady tohoto vývoje, který je zároveň upravován také v legislativě zákony o transgender lidech a našich občanských svobodách. Transgenderismus je pevně integrován do medicínsko-průmyslového komplexu, jenž podle některých odhadů dokonce tvoří ještě větší odvětví než komplex vojensko-průmyslový.

Protože probíhá budování zdravotní infrastruktury, lékaři se zdokonalují v nejrůznějších operacích, raketovým tempem se otevírají nové kliniky a média na transgenderismus pějí oslavné ódy, čeká jej skoro s jistotou další vzestup. Kdysi titěrná skupina LGB lidí, kteří se pokoušeli otevřeně milovat osoby stejného pohlaví a dočkat se přitom ve společnosti spravedlivého zacházení, nejspíš byla už dříve pohlcena kapitalismem a dnes zažívá prostřednictvím transgenderismu také infiltraci medicínsko-průmyslovým komplexem.

Kdo se zasloužil o institucionalizaci ideologie transgenderismu?

Mnohem významnější než zdroje proudící přímo k LGBT lobby a organizacím, z nichž jen zlomek dospěje k lidem identifikujícím se jako transgender, jsou však peníze investované výše zmíněnými lidmi, vládami, technologickými a farmaceutickými korporacemi s cílem institucionalizace a normalizace transgenderismu coby volby „životního stylu“. Svými metodami financování formují narativ kolem transgenderismu a pomáhají ho dostat do hlavního kulturního proudu.

V tomto článku využiji rodinu Pritzkerových jako případovou studii jak kvůli rozsahu jejích aktivit, tak proto, že dobře symbolizují, jak celá věc funguje. Další sponzoři trans organizací a normalizace transgenderismu však usměrňují finanční toky podobným způsobem a investují peníze do stejné zdravotní infrastruktury. Jelikož jsou farmaceutika a technologie pro lidi podstupující přechod zcela nepostradatelné, jen sotva se bude jednat o shodu okolností. Měli bychom také dodat, že přestože se trans lobby podařilo zařadit pod hlavičku LGB, LGB lidé typicky nebývají celoživotními pacienty zdravotních zařízení.

Slavná americká (původem Židé z Ukrajiny – pozn. DP) rodina filantropických miliardářů Pritzkerových vlastní majetek v hodnotě kolem 29 miliard dolarů, které vydělala mj. v řetězci hotelů Hyatt a domovech důchodců. V současnosti mohutně investují v medicínsko-průmyslovém komplexu.

Bližší pohled na několik málo výhonků tohoto klanu nám dobře ukáže jeho vliv a dosah, zejména ve spojitosti s transgender projektem a vztahem k medicínsko-průmyslovému komplexu. Při čtení následujících řádků nezapomínejte, že lidé procházející přeměnou pohlaví jsou celoživotními pacienty a že rodina Pritzkerových není ve svém směřování ani investicích do medicínsko-průmyslového komplexu v žádném případě výjimkou.

Jennifer Pritzker

[Dřívě nesm...]
Dřívě nesmírně bohatý bílý muž, nyní nesmírně bohatá bílá žena Jennifer Pritzkerová

Svého času otec rodiny a vyznamenaný příslušník ozbrojených sil, dnes trasngenderová osoba, která si nechá říkat Jennifer Pritzker. Prostřednictvím své nadace Tawani učinil z transgenderismu filantropickou cause celébre. Patří k nejštědřejším dárcům transgenderových iniciativ a spolu se svou rodinou se nesmírně zasloužil o rychle postupující institucionalizaci transgenderismu.

Některé z organizací, jež Jeniffer vlastní a financuje, jsou obzvlášť důležité při pohledu na rychlé zavádění transgenderové ideologie do zdravotních, právních i vzdělávacích institucí. Pritzker vlastní korporaci Squadron Capital zabývající se akvizicemi, která se specializuje na medicinské technologie, zařízení a ortopedické implantáty, a také nadaci Tawani, filantropickou organizaci poskytující granty určené na projekty v oblasti genderu a lidské sexuality.

Pritzker sedí i ve vedení Program of Human Sexuality na Minnesotské univerzitě, do něhož za poslední desetiletí nalil přes šest a půl milionu dolarů. Kromě celé řady dalších organizací a institucí financuje také dětskou nemocnici Lurie, zdravotní zařízení pro genderově nonkonformní děti pro více než čtyři stovky malých pacientů v Chicagu a Pritzkerovu lékařskou fakultu na  University of Chicago; je i vedoucím katedry transgenderových studií Univerzity Victoria (první svého druhu) a Centra Marka S. Bonhama pro Studie sexuální rozmanitosti na Torontské univerzitě. Podporuje i Americkou unii pro občanské svobody a jeho rodina financuje Planned Parenthood, dvě vlivné organizace v čele snah zavádět jazyk marginalizující ženy a podpory všech transgenderových věcí. I Planned Parenthood v poslední době vstoupilo na trh zdravotnických produktů pro transgenderové lidi.

Jennifer Pritzker, stejně jako jeho příbuzní, strategicky financuje univerzity, následně zavázané jeho ideologii, jejichž studenti poté pro-trans články v lékařských časopisech i jinde šíří genderovou ideologii. Strýc a teta Jennifer, John a Lisa Pritzkerovi, darovali 25 milionů dolarů Kalifornské univerzitě v San Francisku na centrum dětské psychiatrie. Jennifer dává peníze i nemocnicím a lékařským školám, jejichž absolventi dále zakládají transgender obory či LGBT zdravotnická centra – přestože lesby, gayové ani bisexuálové specializovanou zdravotní péči nepotřebují.

Následuje krátký výběr současné aktivity absolventů Pritzkerem financovaných škol a příjemců jeho peněz:

  • Loren Schecter vytvořil první chirurgický atlas pro transgenderové operace, píše do transgender časopisů, dostalo se mu ocenění pro jeho transgenderový aktivismus, provádí rekonstruktivní operace a předsedá trasnfemininím konferencím, financovaných Světovým sdružením odborníků na zdraví transgender lidí (World Professional Association of Transgender Health – WPATH). Rekonstruktivní operace provádí i v chicagské nemocnici Weiss Memorial Hospital

Jennifer Pritzker také pomohl normalizovat službu transgender lidí v armádě grantem ve výši 1,35 milionů dolarů pro centrum Palm při Kalifornské univerzitě. Tento LGBT think-tank ze Santa Barbary ochotně přispěchal s výzkumem a daty na podporu služby těchto lidí v armádě. 25 milionů daroval také univerzitě Norwich ve Vermontu, vojenské akademii a první škole, která zavedla výcvikový program pro důstojníky námořních rezerv (Naval Reserve Officers’ Training Corps).

Jeho činnost se však neomezuje jen na USA: prostřednictvím WPATH pořádá i konference v dalších zemích pro studenty o trasngenderové chirurgii a financuje mezinárodní univerzity.

Penny Pritzkerová

Sestřenice Jeniffer, Penny Priztkerová, působila v Radě pro pracovní místa a konkurenceschopnost (Council on Jobs and Competitiveness) a poradním sboru pro hospodářské oživení (Economic Recovery Advisory Board) prezidenta Obamy. Byla také místopředsedkyní Obama for America 2012 a finanční ředitelkou jeho prezidentské kampaně v roce 2008. Měla tak nemalé zásluhy na Obamově zvolení prezidentem.

Jako Obamova ministryně obchodu pomáhala Penny Pritzkerová vytvořit Národní institut pro inovace ve výrobě biofarmaceutik (NIMBL), když mu přiřknula 70 milionů dolarů z rozpočtu ministerstva obchodu, první takovéto financování svého druhu. Obama učinil z transgenderismu významné téma svého prezidentského mandátu a dokonce uspořádal vůbec první setkání pro transgenderismus v Bílém domě.

Vláda v tichosti a využitím pravomocí exekutivy usnadnila transgender lidem měnit údaje ve svých pasech, dosáhnout na trans léčbu v zařízeních vládní agentury Veterans Administration i přístup na veřejné školní záchodky či do sportovních programů na základě genderové identity. Obama však v úřadě schválil i četná další opatření ve prospěch transgender lidí.

Soros a Gill jsou další dva významní sponzoři trans hnutí, kteří na Obamovo zvolení vynaložili miliony, Stryker se dokonce zařadil mezi pět největších dárců Obamovy kampaně. Za vlády Obamy i George W. Bushe podpořila federální vláda nadaci Tides 82,7 miliony. Ta pak za posledních 20 let poslala na LGBTQ záležitosti přes 47 milionů.

Penny podpořila také Harvard School of Public Health a spolu s manželem prostřednictvím jejich společné nadace Pritzker Traubert Family Foundation sponzoruje iniciativy pro malé děti a stipendia pro harvardské studenty medicíny. Doktoři z křídla Gender Management Services Bostonské dětské nemocnice jsou bez výjimky spojení s harvardskou lékařskou fakultou. Penny Pritzkerová také seděla v univerzitní radě Harvardu, kde poradci studenty, často budoucí příslušníky předních amerických institucí, učí, že „existují více než dvě pohlaví“.

J. B. Pritzker

Bratr Penny Pritztkerové J. B. Pritzker je americký investor, spekulant, filantrop a majitel různých společností. Spoluzakládal soukromou investiční firmu Pritzker Group, která se zaměřuje na digitální technologie a zdravotnické společnosti jako např. globálně působící Clinical Innovations. Ta patří k největším firmám zabývajícím se výrobou zdravotnických zařízení na světě a v roce 2017 provedla akvizici Brenner Medical, dalšího velkého hráče v oboru, který přináší inovativní výrobky na poli porodnictví a gynekologie.

J. B. poskytnul peníze do začátků inkubátoru start-up firem v oblasti medicinských technologií v Chicagu jménem Matter. Zastává také pozici člena dozorčí rady na své alma mater, univerzitě Duke. Tamější výzkumné týmy v posledních letech přicházejí s novými metodami zmrazování ženských váječníků.

J. B. hodlá v roce 2018 kandidovat na guvernéra státu Illinois, když už dříve vložil 25 milionů dolarů do společné iniciativy veřejného a soukromého sektoru Obamovy vlády, jež dosáhla výše miliardy dolarů určené na vzdělání mladších dětí. Se svou manželkou M. K. Pritzkerovou darovali až 100 milionů dolarů právnické fakultě Severozápadní univerzity, dílem na stipendia a z části na činnost školy na poli „sociální spravedlnosti“ a legislativy týkající se dětí.

Měli bychom se ptát, proč se otázka transgenderismu prezentuje jako občanskoprávní záležitost, když jejím jádrem podle všeho je spíše kapitál a sociální inženýrství. Jako by snad ani neexistovala oblast, kam by peníze Pritzkerových nedosáhly: od vzdělávání na prvním stupni i univerzitách přes právo, lékařské instituce, LGBT lobby a organizace, politiku až po armádu. I kdyby to byli jediní bohatí a vlivní sponzoři institucionalizace transgenderové ideologie, měli by značný vliv – podobnou činnost ale současně s nimi vyvíjejí také početní další nesmírně bohatí a vlivní běloši s vazbami  na farmaceutické a medicínské odvětví.

Farmaceutičtí a technologičtí giganti jednohlasně podporují transgenderismus

Kromě podpory farmaceutických obrů jako Janssen Therapeutics, zdravotní nadace zakladatele Johnson and Johnson, Viiv, Pfizer, Abbott Laboratories, Bristol-Myers Squibb Company a Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, se do šiku stoupenců transgenderismu jako jeden muž postavily i masivní technologické korporace: Google, Microsoft, Amazon, Intel, Dell nebo IBM. V únoru 2017 Apple, Microsoft, Google, IBM, Yelp, PayPal a dalších 53 především technologických společností podepsalo amicus curiae americkému Nejvyššímu soudu, který vyzýval k zákazu stávající praxe rozdělení soukromých studentských zařízení (toalety, šatny atp.) podle pohlaví.

Uvedené megakorporace bojovaly za transgederové záchodky v téže době jako s cestovním zákazem pro muslimy a imigrační politikou prezidenta Trumpa: Televize CNN své diváky informovala o obou krocích současně, ale zatímco zájmy korporací v otázce omezení imigrace a obchodu objasnila citováním dokumentu podepsaného oběma společnostmi: „Zásadním způsobem poškozuje americké podniky, inovace i růst“, v případě zájmu korporací o transgenderová práva nic podobného neučinila. Nabízí se tak otázka: „Proč jim na tom záleží?“ – a skoro obratem se vnucuje i odpověď: peníze.

Spojování tohoto uměle vytvořeného medicínského problému s občanskými právy ale celou věc jen dále zhoršuje. Transgenderismus je totiž chápán jako na jedné straně medicinský problém u genderové dysforie dětí, které musejí užívat přípravky k zablokování nástupu puberty, a tak jsou připravovány na celoživotní léčbu, ale také jako odvážná a originální „lifestyleová“ volba u dospělých. Podle Martine Rothblattové jsme ostatně všichni translidé a pozměňování našich těl odstraňováním zdravých tkání i orgánů a celoživotním užíváním hormonů opačného pohlaví se vlastně ani příliš neliší od nošení make-upu, barvení vlasů nebo pořízení si tetování. A pokud jsme skutečně všichni translidé, naše snahy o sebevyjádření mohou snadno dát vzniknout nekonečnému konzumerismu spojeného s „úpravami těla“.

Ohromný rozmach zdravotní i technologické infrastruktury pro zanedbatelnou (i když rostoucí) složku obyvatelstva s genderovou dysforií a objem peněz plynoucích do tohoto projektu z kont vysoce angažovaných hráčů z medicinského a technologického odvětví dává smysl jedině v kontextu rozšiřování trhů pozměňováním lidského těla. Trans aktivisté už dnes lobbují za změnu terminologie z „genderové dysforie“ na „genderovou inkogruenci (inkogruence /nevyrovnanost“/ je konceptem amerického psychologa Carla Rogerse – pozn. DP) v příštím vydání mezinárodního registru označení mentálních diagnóz ICD-11. Tlak je vyvíjen také na ze zdravotního pojištění hrazené hormony a operace pro každého, kdo vnímá své tělo jako „inkongruentní“ s jeho nebo její „genderovou identitou“.

Jádrem celé záležitosti tak podle všeho není genderová dysforie, ale „tělesná diverzita“ a s ní spojené oddělení lidí od jejich biologické reality překroucením jazyka, prováděné s cílem normalizovat pozměňování lidské biologie. Tuto ideologii se coby součást občanských a lidských práv snaží prosazovat bohatí běloši se značným vlivem a osobním zájmem na této své politické aktivitě.

My ostatní bychom se však měli důkladně zamyslet nad dopady upřednostnění celoživotní léčby pro titěrnou část populace, vytváření jí určené infrastruktury a institucionalizace nového způsobu vnímání toho, co to vlastně znamená být lidskou bytostí – dřív než se život coby obyčejná lidská bytost stane pouhou zašlou romantickou vzpomínkou.

Úvaha Jennifer Bilekové Who Are the Rich, White Men Institutionalizing Transgender Ideology? vyšla na stránkách The Federalist 20. února 2018.
Český překlad přinesl server Délský potápěč, odkud text přebírám.

Známka 1.1 (hodnotilo 109)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Články s podobnou tématikou

Káva pro Zvědavce

25

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červen přispělo 50 čtenářů částkou 8 903 korun, což je 25 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
bc1q40mwpus89teua4ruhxrtal6v45lc3ye5a9ttud

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Proč Pentagon a CIA nasadily do čela totálního dementa Bidena?17.06.24 12:27 USA 0

V Německu roste počet útoků nožem - 14 tisíc pachatelů použilo nůž minulý rok17.06.24 12:26 Německo 0

Bilderberg neboli Kabal - Stínová Vláda/MASAKR světa17.06.24 11:53 Neurčeno 0

Stoltenberg: Musíme ukázat sílu, jaderné zbraně NATO půjdou do pohotovosti17.06.24 11:48 Neurčeno 0

Cvrčci součástí uzenin17.06.24 05:02 Česká republika 0

Kyjevem prošel pochod hrdosti LGBT17.06.24 04:33 Ukrajina 3

Po pandemii covidu lidé více umírají 16.06.24 17:59 Evropská unie 2

Česká republika má nejvyšší daň z příjmu firem ze zemí V4, ukazuje studie16.06.24 16:36 Česká republika 0

Euro se stává nedůvěryhodným16.06.24 16:24 Evropská unie 0

AMERICAN girl in Russia?! 16.06.24 10:09 Rusko 0

Ženevský mezinárodní institut pro výzkum míru žádá ICC o zahájení vyšetřování Ursuly von der Leyenové a vedení EU za spoluúčast na válečných zločinech15.06.24 20:04 Evropská unie 0

Pellegrini slovenským prezidentem15.06.24 19:28 Slovensko 1

V Itálii se podle nových zákonů musí vypnout 90% (k)radarů15.06.24 10:32 Itálie 0

"Ukázat svou sílu": americké námořnictvo vyslalo na Kubu jadernou ponorku USS Helena (SSN-725)14.06.24 14:46 USA 3

Saudská arábie vypověděla smlouvu s USA na nákup ropy výhradně za dolary13.06.24 20:10 Saudská Arábie 1

Jak nás vnímají politici, jak přemýšlejí ovce, a co s tím13.06.24 19:01 Neurčeno 6

EU potraviny jako zbraně hromadného ničení13.06.24 18:41 Evropská unie 1

Moskevská burza oficiálně pozastavuje všechny transakce v amerických dolarech a eurech13.06.24 18:21 Rusko 0

Macron - „Nechci předat klíče od moci krajní pravici“ 13.06.24 17:19 Francie 1

EU vám vyžene z hlavy topení plynem a ježdění na naftu. 13.06.24 16:05 Evropská unie 1

Měnové kurzy

USD
23,01 Kč
Euro
24,71 Kč
Libra
29,24 Kč
Kanadský dolar
16,77 Kč
Australský dolar
15,22 Kč
Švýcarský frank
25,86 Kč
100 japonských jenů
14,59 Kč
Čínský juan
3,17 Kč
Polský zloty
5,68 Kč
100 maď. forintů
6,24 Kč
Ukrajinská hřivna
0,57 Kč
100 rublů
26,01 Kč
1 unce (31,1g) zlata
53 344,23 Kč
1 unce stříbra
677,15 Kč
Bitcoin
1 543 240,47 Kč

Poslední aktualizace: 17.6.2024 21:00 SEČ

Tuto stránku navštívilo 12 472