Dopis íránského prezidenta Ahmadínežáda Bushovi

Článek na Zvědavci (https://zvedavec.news)

URL adresa článku:
https://zvedavec.news/komentare/2006/05/1599-dopis-iranskeho-prezidenta-ahmadinezada-bushovi.htm

Íránský prezident Mahmoud Ahmadínežád zaslal prezidentu Bushovi osmnáctistránkový dopis v němž píše o duchovních hodnotách, historii a mezinárodních vztazích. Následující text je český překlad neoficiální verze převodu původního textu, psaného v jazyce Farsi, do angličtiny, zveřejněného v deníku Washington Post.

Pan George Bush, prezident Spojených států amerických

Nějaký čas jsem si myslel, že člověk může omlouvat nepopiratelné rozpory v mezinárodní aréně – nepřetržitě probírané především na politických fórech a univerzitními studenty. Mnoho otázek zůstává nezodpovězených. To mne vybídlo k diskusi o některých nesrovnalostech a problémech, v naději, že by to mohlo přinést příležitost k jejich nápravě.

Může být následovníkem Ježíše Krista (pokoj s ním), tohoto významného Božího posla, někdo kdo …

… vnímá respekt k lidským právům jako povinnost,

… má současný liberalismus jako civilizační model,

… zvěstuje nesouhlas s rozšiřováním jaderných zbraní a zbraní hromadného ničení vůbec,

… razí heslo „Válku proti teroru“,

a konečně,

snaží se směrovat úsilí organizace spojeného mezinárodního společenství – společenství, které jednoho dne ovládne Kristus a mocná vůle Země,

a přitom souběžně,

přepadá země, ničí životy, vážnost a majetky lidí a při nejmenším podezření o přítomnosti několika zločinců ve vesnici, městě nebo třeba koloně vozidel, zapálí celou vesnici, město nebo kolonu.

Nebo kvůli pouhému předpokladu existence ZHN v nějaké zemi tuto zemi okupuje, zabije na 100 000 lidí, zničí její vodní zdroje, zemědělství a průmysl, nasadí v ní na 180 000 cizích vojáků, rozdrtí neporušitelnost soukromí domovů jejích občanů a vrhne ji o možná 50 let zpět. A za jakou cenu?

Stovky miliard dolarů vyčerpaných ze státní pokladny vlastní a jistých dalších zemí a desítky tisíc mladých mužů a žen, vystavovaných v roli okupačních jednotek nebezpečí, daleko od rodin a milovaných, s rukama poskvrněnýma lidskou krví a podrobených takovému duševnímu tlaku, si že každodenně několik z nich vezme život, a ti, kteří se vrátí domů, pak trpí depresemi, často churaví a bojují s nejrůznějšími chorobami; zatímco někteří padnou a rodinám předají jejich těla.

Tato ohromná tragédie pod záminkou existence ZHN pohltila jak okupovanou, tak i okupující zemi. Později bylo odhaleno, že žádné ZHN vůbec neexistovaly.

Samozřejmě, Sadám byl vražedný diktátor. Ale tato válka nebyla zahájena kvůli jeho svržení, jejím ohlášeným cílem bylo najít a zničit zbraně hromadného ničení. Přestože byl svržen cestou k jinému cíli; jsou národy oblasti kvůli tomu šťastné. Chci poukázat na to, že za mnohaleté války proti Íránu byl Sadám podporován Západem.

Pane prezidente,

možná byste měl vědět, že jsem učitel. Mí studenti se diví, jak se mohou tyto postupy vyrovnat s hodnotami načrtnutými na začátku tohoto dopisu, a oddaností k tradici posla míru a odpuštění Ježíše Krista (pokoj budiž s ním)?

V Guantanamo Bay jsou vězni, kteří nebyli souzeni, nemají žádné právní zastoupení, jejich rodiny je nemohou navštívit a jsou drženi v cizí zemi, mimo svou vlast. Neexistuje mezinárodní kontrola jejich situace a osudů. Nikdo neví zda jsou vězni, válečnými zajatci, obviněnými nebo zločinci.

Evropští vyšetřovatelé potvrdili existenci utajovaných vězení i v Evropě. Nemohu si uvést v soulad únos jedince a jeho držení v tajném vězení, s žádným systémem soudní moci. Proto nemohu uvěřit, že uvedené postupy odpovídají kvalitám nastíněným na začátku tohoto dopisu, to znamená učení Ježíše Krista (pokoj budiž s ním), lidským právům a liberálním hodnotám.

Mladí lidé, vysokoškoláci, i prostí občané mají četné dotazy k fenoménu Izrael. Jsem si jist, že jste s některými z nich obeznámen.

V historii bylo okupováno mnoho zemí, ale domnívám se, že založení nové země s novými občany, je v našich časech nový, exkluzivní fenomén.

Studenti říkají, že podobná země před 60 lety neexistovala. Ukazují staré dokumenty, glóbus a říkají, že ať pátrají jak chtějí, nemohou najít zemi zvanou Izrael.

Radím jim, aby studovali historii první a druhé světové války. Jeden z mých studentů mi řekl, že za té druhé, v níž zahynuly desítky miliónů lidi, byly válečné novinky rychle rozšiřovány soupeřícími stranami. Všichni mluvili o svých vítězstvích na frontě a nejposlednějších porážkách druhé strany. Po válce se tvrdilo, že bylo zabito šest miliónů židů. Šest miliónů lidí lze zajisté spojovat s přinejmenším dvěma milióny rodin. Předpokládejme že tyto události jsou pravdivé. Lze to logicky převést na ustavení státu Izrael na Středním Východě, nebo podporu takového státu? Jak může být odůvodněn, či objasněn, tento fenomén?

Pane prezidente,

jsem si jist, že víte, jak – a za jakou cenu – byl založen Izrael:

– V tomto procesu bylo zabito mnoho tisíc lidí.

– Z miliónů původních obyvatel se stali uprchlíci.

– Byly zničeny stovky tisíc hektarů zemědělské půdy, olivových plantáží, města a vesnice.

Tato tragédie se naneštěstí neomezila na dobu založení; pokračovala 60 let, až dodnes.

Byl zaveden režim, který nemá slitování dokonce ani s dětmi, boří domy, i když jejich obyvatelé jsou ještě uvnitř, oznamuje předem svá přání a plánuje počty Palestinců k zavraždění a drží jich tisíce ve vězení. Takový fenomén je v moderní paměti unikátem – nebo přinejmenším neobyčejně ojedinělý.

Další důležitá otázka, již lidé pokládají, zní: „Proč má tento režim takovou podporu?“

Je tato podpora ve shodě s učeními Ježíše Krista (pokoj budiž s ním), nebo Mojžíše (pokoj budiž s ním), či s liberálními hodnotami?

Máme to chápat tak, že připustit, aby původní obyvatelé těchto zemí – uvnitř i vně Palestiny – ať už to jsou křesťané, muslimové, nebo židé, sami určili svůj osud, je v rozporu s demokratickými principy, lidskými právy i učením proroků? Pokud ne, proč je zde takový odpor vůči plebiscitu?

Nedávno se ujala funkce nově zvolená palestinská administrativa. Všichni nezávislí pozorovatelé potvrdili, že tato vláda reprezentuje voliče. Je k neuvěření, že tuto zvolenou vládu vystavili nátlaku a doporučili jí uznat izraelský režim, zříci se zápasu (o samostatnost) a řídit se programy předchozí vlády.

Zvolil by snad palestinský národ současnou vládu, kdyby hodlala pokračovat na shora uvedené platformě? A opět, může se tento postoj, zaujatý v opozici proti palestinské vládě, smířit s dříve uvedenými hodnotami? Kromě toho se lidé: „Proč jsou všechna usnesení RB OSN odsuzující Izrael vetována?“

Pane prezidente,

jak jste si jistě dobře vědom, žiji mezi lidmi a jsem s nimi v neustálém kontaktu – a obrací se na mne také i mnoho lidí z Blízkého východu. Už nevěří tak pochybné politice. Je očividné, že národy v této oblasti jsou z takové politiky stále pohněvanější.

Nemám zde v úmyslu vynášet příliš mnoho otázek, ale ještě musím poukázat na další body.

Proč je jakýkoli technologický a vědecký pokrok, dosažený na Středním východě, předkládán a líčen jako hrozba sionistickému režimu? Nepatří vědecký výzkum a vývoj k základním právům národů?

Jste obeznámen s historií. Ve kterém historickém období, s výjimkou středověku, byl vědecko-technický pokrok zločinem? Může být pouhá možnost využití vědeckých poznatků k vojenským účelům dostatečnou příčinou k omezování ve vědě a technice? Jestliže je tomu tak, pak musí být omezeno provádění všech vědeckých disciplín, včetně fyziky, chemie, matematiky, lékařství, inženýrství, atd.

V irácké záležitosti byly šířeny lži. Jaký je jejich důsledek? Vyprávět lži je nepochybně trestuhodné v libovolné kultuře, vždy ani vy nejste rádi obelháváni.

Pane prezidente,

nemají snad lidé latinské Ameriky právo na otázku, proč jimi volené vlády narážejí na odpor, zatím co vůdci převratů jsou podporováni? Nebo proč musí žít v trvalém ohrožení a strachu?

Národy Afriky jsou pracovité, tvořivé a talentované. Mohou sehrát důležitou a cennou roli v zajišťování potřeb lidstva a přispívat k jeho hmotnému i duchovnímu růstu. Tomu ale brání bída a utrpení ve velkých částech Afriky. Nemají snad právo se ptát, proč jejich enormní bohatství – včetně nerostného – je drancováno, navzdory tomu, že je potřebují víc, než jiní?

A opět, odpovídá takové počínání učení Krista a principům lidských práv?

Odvážný a poctivý íránský národ má také množství otázek a stížností, k nimž patří převrat z roku 1953 a následné svržení tehdejší legitimní vlády, opozice vůči islámské revoluci, přetvoření velvyslanectví na hlavní stan podporující aktivity nepřátelské islámské republice (toto tvrzení dokládají tisíce stránek dokumentů), podpora Sadáma ve válce vedené oproti Íránu, sestřelení íránského dopravního letadla, zmrazení účtů íránského národa, přibývající výhrůžky, nahněvanost a nevole vůči vědeckému a jadernému pokroku íránského národa (právě, když všichni Íránci oslavovali pokrok své země), a mnoho jiných mrzutostí, které v tomto dopise nebudu připomínat.

Pane prezidente,

jedenácté září byla strašná událost. Zabíjení nevinných je ohavné a otřesné v kterékoli části světa. Naše vláda ihned vyslovila své zhnusení pachateli a poskytla kondolence pozůstalým, jimž vyjádřila svou soustrast.

Všechny vlády mají povinnost chránit životy, majetek a dobrou pověst svých občanů. Vaše vláda údajně zaměstnává značné bezpečnostní složky, bezpečnostní a zpravodajské agentury – a pronásleduje své oponenty dokonce i za hranicemi. Jedenácté září, to nebyla jednoduchá operace. Mohla by být naplánována a provedena bez součinnosti se zpravodajskými a bezpečnostními službami – nebo bez jejich značné infiltrace? Toto je samozřejmě jen odhad na základě zkušenosti. Proč jsou rozličné aspekty těchto útoků drženy v tajnosti? Proč jsme se nedozvěděli, kdo zpackal své povinnosti? A proč odpovědní a viníci nebyli identifikováni a přivedeni před soud?

Všechny vlády jsou povinny poskytovat bezpečnost a duševní klid svým občanům. Dnes, a už několik let, nemají lidé vaší země a sousedé na problematických místech světa duševní klid. Po 9.11., namísto léčby a péče o emocionální zranění pozůstalých a amerického lidu – který tyto útoky značně traumatizovaly – některé západní sdělovací prostředky ještě posilují ovzduší strachu a nejistoty neustálými řečmi o možnosti dalších teroristických útoků a udržují lidi v obavách. Je toto služba americkému lidu? Je možné vyčíslit poškození, přivozená obavami a panickým strachem?

Američtí občané žijí v neustálém strachu z nových útoků, k nimž může dojít kdykoli a kdekoli. Cítí se ohroženi na ulici, na pracovištích i doma. Kdo může mít radost z takové situace? Proč tato média, namísto aby se snažila zprostředkovat pocit bezpečí a klidné mysli, ještě přispívají k růstu nejistoty?

Někteří věří, že tato umělá stimulace dláždila cestu a posloužila k ospravedlnění útoku na Afghánistán. A na roli sdělovacích prostředků musím poukázat ještě jednou.

V mediálních kruzích patří šíření korektních informací a poctivé zpravodajství k pevně uznávaným principům. Chci zde vyjádřit své hluboké politování nad pohrdáním, jaké vůči těmto principům prokázala jistá západní média. Hlavní záminkou útoku na Irák byla existence ZHN. To bylo bez ustání opakováno – aby v to veřejnost nakonec uvěřila – a bylo tak vytvořeno zázemí k útoku na Irák.

Nevytrácí se snad pravda ve vymyšleném, podvodném ovzduší? A znovu, jestliže je pravda považována za zapomenutou, jak se to slučuje s dříve zmíněnými hodnotami?

Je pravda známá Všemohoucímu rovněž ztracena?

Pane prezidente,

občané v zemích celého světa zaopatřují výlohy svých vlád tak, aby ty jim na oplátku byly schopny sloužit.

Otázkou tedy je: „Co přinesly občanům stovky miliard dolarů, každoročně utrácených na financování iráckého vojenského tažení?“

Jak si jste, vaše Excelence, vědom, v některých státech vaší země žijí lidé v chudobě. Tisíce jsou bez domova a nezaměstnanost je enormní problém. Tyto problémy – ve větší nebo menší míře – samozřejmě existují i v jiných zemích. S touto situací na mysli, mohou být gargantuovské výdaje této vojenské kampaně – hrazené z veřejné pokladny – odůvodněny ve shodě s výše zmíněnými principy?

Co bylo řečeno je jen část důvodů ke stížnostem národů celého světa, v naší oblasti a ve vaší zemi. Ale hlavní kontradikce – a doufám, že s některými budete souhlasit – spočívají v tomto:

Ti, kdož jsou u moci, nejsou ve funkci natrvalo, jen na omezenou dobu, ale jejich jména budou v historických záznamech a budou konzistentně posuzováni, jak bezprostředně, tak i ve vzdálené budoucnosti.

Lidé budou podrobně zkoumat naše prezidentství. Podařilo se nám přinést lidem mír, bezpečí a prosperitu, nebo nejistotu a nezaměstnanost?

Měli jsme v úmyslu sjednat spravedlnost, nebo jen podporu zájmových skupin, udělali několik málo lidí bohatými a mocnými a nutili spousty lidí k životu v bídě a nouzi – čili, získali jsme uznání lidí, a s nimi i uznání Všemohoucího?

Obhajovali jsme práva diskriminovaných, nebo je přehlíželi?

Hájili jsme práva všech lidí světa, nebo jsme proti nim válčili, ilegálně zasahovali do jejich záležitostí, zřizovali ďábelské žaláře, a věznili některé z nich?

Přinesli jsme světu mír a bezpečnost, anebo probudili duchy zastrašování a výhrůžek?

Říkali jsme našim a ostatním národům světa pravdu, nebo jsme prezentovali její verzi obrácenou naruby?

Stranili jsme lidu, nebo okupantům a utiskovatelům?

Podporovaly naše státní správy racionální chování, logiku, etiku, mír, plnily právní závazky, sloužily lidem, rozkvětu, pokroku, a respektovaly lidskou důstojnost, nebo sílu zbraní, protiprávní donucování, nejistotu, pohrdání lidmi, blokování pokroku a kvalit dalších národů a pošlapávání lidských práv?

A konečně, nebudou posuzovat, zda jsme byli či nebyli věrni naší služební přísaze – sloužit lidem, což je naše hlavní povinnost, a tradicím proroků?

Pane prezidente,

jak dlouho může svět tolerovat tento stav?

Kam povede svět tento směr?

Jak dlouho ještě musí národy tohoto světa pykat za nesprávná rozhodnutí některých vládců?

Jak dlouho ještě bude národy světa pronásledovat strašidlo nejistoty, pozvedající se ze skladišť zbraní hromadného ničení?

Jak dlouho ještě bude na ulicích prolévána krev nevinných mužů, žen a dětí, a ničeny domy nad jejich hlavami?

Dělá Vám současný stav světa radost?

Myslíte si, že současná politika může pokračovat?

Kdyby byly miliardy dolarů utracených za bezpečnost, vojenské kampaně a přesuny vojsk vynaloženy na investice a podporu chudých zemí, podporu zdravotnictví, boje s různými onemocněními, vzdělání a zdokonalování mentálního a fyzického zdraví, k podpoře obětí živelných pohrom, tvorbě pracovních příležitostí a výrobě, na rozvojové projekty a k zmírnění chudoby, utužení míru, při zprostředkování sporů mezi státy, a uhašení plamenů národnostních, etnických a dalších konfliktů, kde by dnes byl svět? Nebyla by na to vaše vláda i národ oprávněně hrdý?

Nebyla by pozice politiky Vaší administrativy a ekonomiky silnější?

A úplně ze všeho nejvíce lituji, že musím konstatovat, že zde je rostoucí globální nenávist k americké vládě.

Pane prezidente, nemám v úmyslu komukoliv způsobit potíže.

Kdyby s námi dnes byli proroci Abrahám, Izák, Jakob, Izmael, Josef či Ježíš Kristus (pokoj budiž s ním), jak by asi posoudili takové chování?

Dostali bychom funkci v zaslíbené zemi, kde se právo stane univerzálním a bude přítomen Ježíš Kristus (pokoj budiž s ním)?

Akceptovali by nás vůbec?

Má základní otázka zní takto: Neznáme žádný lepší způsob, jak působit společně se zbytkem světa? Dnes zde jsou stovky miliónů křesťanů, stovky miliónů muslimů a milióny lidí, kteří následují Mojžíšovo učení (pokoj budiž s ním). Všechna vyznání sdílejí a respektují jedno slovo, a to je „monoteizmus“, čili víra v jediného, a žádného jiného Boha na světě.

Posvátný Korán zdůrazňuje toto časté slovo a vyzývá všechny stoupence božích náboženství a říká: (3.64) Rci: „Vlastníci Písma! Pojďte ke slovu rovnému pro nás i pro vás a shodněme se, že nebudeme sloužit nikomu leč Bohu a nebudeme k Němu nic přidružovat a že si nebude brát jeden druhého za Pána místo Boha!“ Obrátí-li se však zády, pak jim řekněte: „Dosvědčte, že my jsme do vůle Boží odevzdáni!“ (Rod ‘Imránův)

Pane prezidente,

podle božských veršů jsme všichni vyzváni, abychom uctívali jediného Boha a následovali učení božských proroků.

„K uctívání Boha, jenž je nad všemi mocnostmi světa a může učinit všechno, co chce“ … „Pána, který zná to, co je skryté i viditelné, minulost a budoucnost, ví co se děje v srdcích jeho služebníků a zaznamenává jejich činy“.

„Pána, jemuž patří nebe i země a celé Univerzum je Jeho dvorem“ … „plány vesmíru udělal Svýma rukama a poskytuje svým služebníkům radostné poselství milosti a odpuštění hříchů“. „On je společníkem utlačovaných a odpůrcem utlačovatelů“ … „On je Ten soucitný a milosrdný“ … „On je zdrojem pomoci věřícím a jejich vůdcem k světlu z temnoty“ … „On je svědkem činů

Svých služebníků“ … „On vyzývá služebníky k svědomitosti a dobrým skutkům a žádá, aby neopouštěli stezku spravedlnosti a zůstali pevní“ … „požaduje po služebnících, aby věnovali pozornost Jeho prorokům a On je svědkem jejich činů“ … „špatný konec patří jen těm, kdož si vybrali život tohoto světa a neřídí se Jím a utiskují Jeho služebníky“ … a " dobrá země a věčný ráj patří těm služebníkům, kteří respektují Jeho majestát a nepropadnou vlastní smyslnosti“.

My věříme, že návrat k učením božských proroků je jedinou cestou vedoucí ke spáse a proslýchá se, že vaše Excelence následuje učení Ježíše (pokoj budiž s ním) a věří v božský slib vlády spravedlivých na Zemi.

Také my věříme, že Ježíš Kristus (pokoj budiž s ním) byl jedním z významných proroků Všemohoucího. Je opakovaně veleben v Koránu.

Ježíš (pokoj s ním) je v Koránu rovněž citován: (19.36) „Bůh jest Pánem mým i vaším, uctívejte Jej tedy, neboť toto jest stezka přímo vedoucí!“ (Mariam)

Krédem všech duchovních poslů je Služba a podrobení se Všemohoucímu.

Bůh všech lidí v Evropě, Asii, Africe, Americe, Pacifiku a zbytku světa je jen jeden. On je Všemohoucí, který chce provázet a poskytnout důstojnost všem svým služebníkům. To On dal lidem velikost.

A opět se dočteme ve Svaté Knize: „Všemohoucí Bůh poslal Své proroky se zázraky a jasnými signály, aby lidem radili a ukázali jim božská znamení a očistili je od hříchů a poskvrnění. To On poslal Knihu a váhy, aby lidem znázorňovaly spravedlnost a vyvarovali se vzdorovitosti".

Všechny výše uvedené verše lze nalézt, tak či jinak, i v Bibli.

Boží proroci přislíbili: Přijde den, kdy budou všichni lidé shromáždění před soudem Všemohoucího, takže jejich činy budou zkoumány; ti dobré vůle budou posláni do Nebe a zločince čeká Boží trest. Jsem přesvědčen, že my oba věříme v takový den, ale nebude snadné spočíst činy vládců, protože ti musí být odpovědní svému národu a všem ostatním, jejichž životy svými činy přímo nebo nepřímo ovlivnili .

Všichni proroci hovoří o míru a klidu pro člověka – založeném na monoteizmu, justici a úctě k lidské důstojnosti.

Nemyslíte, že pokud všichni dospějeme k víře, a budeme se řídit těmito principy, to znamená, monoteizmem, uctíváním Boha, právem, respektem k lidské důstojnosti a vírou v poslední den, můžeme překonat současné problémy světa – které jsou jen důsledkem odepření poslušností Všemohoucímu a učení proroků – a zlepšit naši pozici?

Nemyslíte, že víra v tyto principy prosazuje a garantuje mír, přátelství a spravedlnost?

Nemyslíte, že výše uvedené psané či nepsané principy jsou všeobecně reprezentační?

Nepřijmete tuto výzvu? To znamená, opravdový návrat k učení proroků, k monoteizmu a spravedlnosti, k ochraně lidské důstojnosti a poslušnosti vůči Všemohoucímu a Jeho hlasatelům?

Pane prezidente,

historie nám říká, že represivní a kruté vlády nepřetrvají. Bůh svěřil lidem jejich osud. Všemohoucí však neponechal univerzum a lidstvo jeho vlastním záměrům. Mnoho věcí se stalo v rozporu s přáními a plány vlád. To ukazuje, že zde účinkuje vyšší moc, která řídí všechny události.

Může někdo popřít znamení změn v dnešním světě?

Je stav současného světa porovnatelný s tím před 10 lety? Změny přicházejí rychle a honí jedna druhou v zuřivém tempu. Národy světa netěší současný stav a věnují malou pozornost slibům a komentářům několika vlivných světových vůdců. Mnoho lidí na světě má pocit nejistoty a brání se vůči šířící nestálosti a válce, nesouhlasí s tím a neakceptují pochybné postupy.

Lidi protestují proti rostoucí propasti mezi majetnými a těmi, kteří nemají nic a bohatými a chudými zeměmi.

Lidé jsou zhnuseni rostoucí korupcí.

Lidé v mnoha zemích jsou pohněvaní útoky na základy jejich kultury a dezintegraci rodin. Stejně tak je děsí, že se vytrácí starostlivost a soucit. Národy světa už nemají žádnou důvěru k mezinárodním institucím, protože ty neobhajují jejich práva.

Liberalismus a demokracie západního stylu není schopen pomáhat v uskutečňování ideálu lidskosti. Dnes obě tyto koncepce selhaly. Ti jasnozřivější už slyší zvuky tříštění a pádu ideologie a myšlenek liberálních demokratických systémů.

My stoupající měrou sledujeme, že lidé na celém světě se shromažďují k hlavnímu ohnisku – a to je všemohoucí Bůh. Pomocí víry v Boha a učení zvěstovatelů nepochybně zvítězí nad svými problémy. Má otázka pro Vás zní: „Nechcete se k nim připojit?“

Pane prezidente,

ať už se nám to líbí nebo ne, svět je přitahován k víře ve Všemohoucího a spravedlnosti a Boží vůle zvítězí nad všemi věcmi.

Překlad do češtiny provedl Gewo (WM Magazín). Děkuji.

Článek byl publikován 15.5.2006


© 2024-1999 Vladimír Stwora
Článek je možno dále šířit podle licence Creative Common.